Singh neemt zit­ting in Ca­noc

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT – Se­cre­ta­ry ge­ne­ral Astra Singh van het Su­ri­naam­se Olym­pisch Co­mi­té is voor de ko­men­de vier maan­den ge­ko­zen om sit­ting te ne­men in de Ge­ne­ral As­sem­bly van de Ca­rib­bean As­so­ci­a­ti­on of Na­ti­o­nal Olym­pic Com­mit­tees (Ca­noc). Dit al­les ge­beur­de op 23 ok­to­ber.

Pre­si­dent Ste­ve Stou­te van Bar­ba­dos heeft vroeg­tij­dig over­ge­dra­gen aan me­de­be­stuurs­lid Bri­an Le­wis (Tri­nidad and To­ba­go). Door de­ze op­schui­ving viel een plaats open in de Exe­cu­ti­ve Board. Be­paald werd dat die plaats door een vrouw moest wor­den in­ge­vuld. “De keu­ze is op mij ge­val­len. Hier­mee ben ik de eer­ste vrouw die een Ca­noc-be­stuurs­func­tie ver­vult sinds haar op­rich­ting op 31 ju­li 2003. Een eer die Su­ri­na­me te beurt valt.” Het be­treft een in­te­rim­func­tie van vier maan­den tot de bui­ten­ge­wo­ne Ca­noc­ver­ga­de­ring in fe­bru­a­ri 2017. Hier­mee is voor vrou­wen de deur ge­o­pend om de or­ga­ni­sa­tie een meer in­clu­sief ka­rak­ter te ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.