Ni­co­le Ri­chie heeft geen spijt van ver­le­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ni­co­le Ri­chie heeft geen spijt van haar wil­de ver­le­den. De doch­ter van Li­o­nel Ri­chie werd vo­ri­ge maand 35 en kijkt in een open brief op de web­si­te van Le­na Dun­ham te­rug op haar le­ven tot nu toe. Zo schrijft ze on­der meer: “Het is geen ge­heim dat ik mis­bruik heb ge­maakt van mijn tijd hier op de­ze aar­de. En hoe­zeer ik ook naar de­ze mo­men­ten moet kij­ken en er­van moet le­ren, is het ook be­lang­rijk om ook dank­baar te zijn voor de­ze tijd. Niet be­schaamd. Je scha­men voor je le­ven, is niet goed.” Ni­co­le is te­gen­woor­dig een suc­ces­vol­le mo­de­ont­werp­ster. Vroe­ger stond ze voor­al be­kend om de feest­jes die ze be­zocht, veel­al met Pa­ris Hil­ton, en haar ei­gen re­a­li­ty­se­rie. “De be­lang­rijk­ste les die ik ge­leerd heb? Om ver­trou­wen te heb­ben om ge­woon de we­reld in te stap­pen en mijn ei­gen ver­sie te zijn van wat dan ook. Niet ie­mand an­ders z’n ver­sie, maar mijn ei­gen. Dus als een moe­der op school, als een ac­tri­ce in pro­gram­ma’s, als een ont­werp­ster tij­dens Fas­hi­on Week.” Ook hoopt ze een in­spi­ra­tie te zijn voor an­de­ren. “Het le­ven is een acht­baan en we heb­ben al­le­maal mo­men­ten ge­had dat we weer moesten op­krab­be­len. Dat kun­nen we niet al­leen. We heb­ben el­kaars steun en lief­de no­dig.” Ni­co­le stap­te in 2010 in het hu­we­lijks­boot­je met zan­ger Joel Mad­den. Sa­men kre­gen ze een doch­ter en een zoon. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.