Fa­mi­lie vreest voor vei­lig­heid Janet Jackson

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eer­der de­ze week toon­de Janet Jackson (50) vol trots haar ba­by­buik, toen ze met haar man Wis­sam Al Ma­na werd ge­spot in de stra­ten van Lon­den. On­der­tus­sen lij­ken de Jack­sons zich zor­gen te ma­ken over de vei­lig­heid van de zan­ge­res en vre­zen zij dat de pop­ster een doel­wit wordt voor ter­ro­ris­ten. Dat schrijft de Ame­ri­kaan­se en­ter­tain­ment­si­te Ra­dar On­li­ne. Ka­ther­i­ne (87) en Joe Jackson (89), de ui­terst con­ser­va­tie­ve ou­ders van de zan­ge­res, vin­den het maar niets dat hun doch­ter in En­ge­land woont en vre­zen voor de vei­lig­heid van hun on­ge­bo­ren klein­kind.

“Een aan­tal fa­mi­lie­le­den denkt dat Janet ge­vaar loopt, om­dat ze re­gel­ma­tig en vol­le­dig be­dekt in het open­baar ver­schijnt”, ver­telt de bron. “Voor­al nu, in een tijd waar­in er veel re­li­gi­eu­ze ex­tre­mis­ten en an­de­re gek­ken in de­ze we­reld rond­lo­pen. De fa­mi­lie ziet het liefst dat Janet zo snel mo­ge­lijk te­rug­keert naar de VS.” Naar ver­luidt is de jon­ge­re zus van wij­len Mi­chael Jackson be­keerd tot de is­lam, toen ze in 2012 met Al Man­na in het hu­we­lijks­boot­je stap­te. (De Te­le­graaf/Fo­to: EH!)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.