Mi­chael Jackson pos­tuum aan­ge­klaagd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ze­ven jaar na zijn dood wordt Mi­chael Jackson op­nieuw aan­ge­klaagd van­we­ge sek­su­eel mis­bruik van een min­der­ja­rig meis­je. Dat meldt The Wrap

op ba­sis van do­cu­men­ten van de recht­bank. De ano­nie­me aan­klacht te­gen Jackson werd dins­dag bij de recht­bank in Los An­ge­les in­ge­diend. Het slacht­of­fer, wiens naam door de recht­bank niet is vrij­ge­ge­ven, be­weert te zijn mis­bruikt door de zan­ger toen ze tus­sen 1986 en 1989, res­pec­tie­ve­lijk twaalf en vijf­tien jaar oud was. Daar­naast be­weert de ad­vo­caat van het slacht­of­fer dat Jackson een reeks aan ma­la­fi­de be­drij­ven aan­stuur­de om jon­ge po­ten­ti­ë­le slacht­of­fer­tjes op te spo­ren. Het slacht­of­fer eist

een scha­de­ver­goe­ding uit de er­fe­nis van de zan­ger, die op 25 ju­ni 2009 op 50-ja­ri­ge leef­tijd over­leed. “Ab­so­lu­te on­zin”, re­a­geert Ho­ward Weitz­man,

de ad­vo­caat van de fa­mi­lie van Jackson. “De­ze men­sen zijn uit op geld en ko­men met een ver­haal op de prop­pen over iets dat zo­ge­naamd bij­na der­tig jaar ge­le­den zou heb­ben plaats­ge­von­den. Het is ver­zon­nen.” Het is nog niet be­kend wan­neer de recht­bank de aan­klacht be­han­delt. (De Te­le­graaf/Fo­to: Mi­chael Jackson

World Net­work)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.