Bi­pas­ha be­spreekt ge­zond­heid op uni­ver­si­teit in Los An­ge­les

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ‘wor­kout’ ver­slaaf­de, Bi­pas­ha Ba­su, plaatst zo nu en dan aar­di­ge fit­nessdoe­len voor fans met fo­to’s van haar slan­ke pos­tuur. De ac­tri­ce, die ge­re­kend wordt tot de top fit­ness-ico­nen in Bol­ly­wood, is uit­ge­no­digd door de uni­ver­si­teit in Los An­ge­les over het be­lang van re­gel­ma­ti­ge li­chaams­be­we­ging en het be­houd van een ge­zon­de le­vens­stijl te be­spre­ken. Een in­si­der zegt dat, de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring ver­schei­de­ne ini­ti­a­tie­ven in de af­ge­lo­pen ja­ren heeft ge­no­men, om de groei­en­de obe­si­tas aan te pak­ken. Bi­pas­ha is in ja­nu­a­ri uit­ge­no­digd om een le­zing te hou­den over het on­der­werp. Eer­der de­ze maand nam de uni­ver­si­teit con­tact op met de 37-ja­ri­ge, en ze stem­de in. Bips zal spre­ken over het be­lang van het uit­voe­ren van klei­ne han­de­lin­gen die een aan­zien­lijk in­vloed kan heb­ben op ie­mands con­di­tie. Ze zal ook een­vou­di­ge oe­fe­nin­gen la­ten zien, die men­sen met een se­den­tai­re le­vens­stijl in hun da­ge­lijks le­ven kun­nen doen. De Alo­ne-ac­tri­ce ver­tel­de aan ver­slag­ge­vers: “Ik heb een ze­ke­re ver­ant­woor­de­lijk­heid op mij. Het zijn van een fit­ness-icon is bij­zon­der. Fit­ness be­plei­ten als een ma­nier van le­ven. Ik ben al­tijd en­thou­si­ast hier­over ge­weest.”

(mid-day.com / fo­to: bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.