Gar­min boekt ho­ge­re re­sul­ta­ten in der­de kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZWIT­SER­LAND - Gar­min heeft in het der­de kwar­taal van 2016 be­te­re re­sul­ta­ten ge­boekt, dank­zij een aan­hou­dend ster­ke om­zet­groei bin­nen het fit­ness, out­door en ma­ri­tie­me seg­ment, en ver­hoog­de de out­look voor heel dit jaar. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs tij­dens de pu­bli­ca­tie van de re­sul­ta­ten over het der­de kwar­taal van de na­vi­ga­tie­spe­ci­a­list.

Daar­mee lijkt de stra­te­gie­wij­zi­ging van het be­drijf, dat op som­mi­ge vlak­ken con­cur­reert met het Ne­der­land­se TomTom, om de fo­cus te ver­schui­ven van de krim­pen­de au­to­sec­tor naar an­de­re seg­men­ten vruch­ten af te wer­pen. “Ons ster­ke jaar werd in het der­de kwar­taal van 2016 voort­ge­zet, waar­bij so­li­de re­sul­ta­ten in vier van de vijf di­vi­sies werd ge­boekt met een dub­bel­cij­fe­ri­ge om­zet­groei en een ho­ge­re winst­ge­vend­heid”, zei CEO Cliff Pem­ble ter toe­lich­ting op de cij­fers. Gar­min boek­te in de 13 we­ken ein­di­gend op 24 sep­tem­ber 2016 een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (EBIT) van 159,6 mil­joen dol­lar, te­gen 125,5 mil­joen dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. On­der de streep re­sul­teer­de een net­to­winst van 125 mil­joen dol­lar, te­gen 119,3 mil­joen dol­lar een jaar eer­der. De om­zet steeg van 680 mil­joen maar 722 mil­joen dol­lar. Van­we­ge de ster­ke re­sul­ta­ten in het der­de kwar­taal ver­hoog­de Gar­min de ver­wach­tin­gen voor het ge­he­le boek­jaar. Het be­drijf voor­ziet een om­zet van cir­ca 2,95 mil­joen dol­lar, “dank­zij ster­ke­re voor­uit­zich­ten, met uit­zon­de­ring van de au­to­di­vi­sie”, al­dus Gar­min. Het con­cern voor­ziet voor het he­le boek­jaar een winst per aan­deel van on­ge­veer 2,65 dol­lar per aan­deel, ge­ba­seerd op een bru­to­mar­ge van cir­ca 55 pro­cent, en een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat van grof­weg 580 mil­joen dol­lar.

Bij de half­jaar­cij­fers meld­de het be­drijf voor het ge­he­le boek­jaar nog te re­ke­nen op een om­zet van 2,9 mil­jard dol­lar en een ope­ra­ti­o­ne­le winst van 550 mil­joen dol­lar, het­geen ook al een op­waart­se bij­stel­ling was van een eer­der af­ge­ge­ven out­look. Het aan­deel Gar­min steeg in de elek­tro­ni­sche han­del voor­beurs 7,0 pro­cent. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.