Hoop op on­der­te­ke­ning CETA nog le­vend

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De EU geeft de hoop niet op dat het goed komt met het vrij­han­dels­ak­koord met Ca­na­da. “Het is niet van be­lang wan­neer het ver­drag wordt on­der­te­kend, het is be­lang­rijk dát het wordt ge­te­kend”, zei de voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie Je­anClau­de Junc­ker gis­te­ren in het Eu­ro­pees Par­le­ment in Straatsburg. “Maar ik heb goe­de hoop dat in de loop van woens­dag er een ak­koord komt tus­sen de Bel­gi­sche en de Waal­se re­ge­ring.”

Het CETA-ver­drag tus­sen de EU en Ca­na­da zou van­daag in Brus­sel moe­ten wor­den be­ze­geld. Maar door­dat de Waal­se re­ge­ring dwars­ligt, dreigt dat feest niet door te gaan. De Waal­se pre­mier Paul Mag­net­te en de fe­de­ra­le vi­ce­pre­mier Di­dier Reyn­ders kwa­men gis­ter­mor­gen op­nieuw bij­een om een op­los­sing te zoe­ken. Na drie uur on­der­han­de­len werd de bij­een­komst tot in de mid­dag op­ge­schort. Mag­net­te heeft met na­me be­zwaar te­gen de apar­te ar­bi­tra­ge­recht­ban­ken die ge­schil­len tus­sen lan­den en be­drij­ven moe­ten be­slech­ten. Zon­der toe­stem­ming van de Wa­len kan Bel­gië het ver­drag niet kan te­ke­nen, en daar­mee de EU niet. EU-pre­si­dent Do­nald Tusk zei in Straatsburg te ho­pen dat Bel­gië zich be­wijst als kam­pi­oen con­sen­sus­bou­wer. “Al­leen de Bel­gen kun­nen be­slis­sen over het Bel­gi­sche stand­punt. Een top met Ca­na­da is don­der­dag nog steeds mo­ge­lijk.”

Tusk wees er­op dat de Eu­ro­pe­a­nen in toe­ne­men­de ma­te be­zorgd zijn of de han­dels­ver­dra­gen wel in hun be­lang zijn. “Ik vrees dat we geen vrij­han­dels­ver­dra­gen meer kun­nen slui­ten als we niet be­wij­zen dat wij heel se­ri­eus zijn over de be­scher­ming van de Eu­ro­pe­se con­su­men­ten, werk­ne­mers en be­drij­ven.” (De Te­le­graaf)

De 88-ja­ri­ge op­rich­ter van het ex­treem­recht­se Front Na­ti­o­nal (FN) Jean-Ma­rie Le Pen en zijn doch­ter Ma­ri­ne Le Pen. (Sput­nik In­ter­na­ti­o­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.