Do­de­lij­ke drug 700 keer ster­ker dan he­ro­ï­ne is on­li­ne te koop

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Een krach­ti­ge syn­the­ti­sche drug die be­kend­staat als ‘Pink’ of ‘Pin­ky’ heeft in de Ver­e­nig­de Sta­ten al min­stens 50 do­de­lij­ke slacht­of­fers ge­maakt. Het che­mi­sche opi­aat, dat ook U-47700 wordt ge­noemd, is te koop via ver­schil­len­de web­si­tes die in Chi­na ge­re­gi­streerd staan. Ver­moed wordt dat Pink ook een in­gre­di­ënt was van de cock­tail me­di­cij­nen die Prin­ce fa­taal werd. Ver­schil­len­de sta­ten van de VS heb­ben de drug ver­bo­den, maar Pink blijft mak­ke­lijk ver­krijg­baar. Vol­gens jon­ge­ren­si­te Mic is het mid­del, dat in een la­bo wordt ge­fa­bri­ceerd, 700 keer po­ten­ter dan he­ro­ï­ne. Pink is che­misch ver­want aan opi­um, het be­lang­rijk­ste be­stand­deel van he­ro­ï­ne. De­ze opi­a­ten hech­ten zich vast aan re­cep­to­ren in het brein, waar­door de ge­brui­ker een ge­voel van in­tens ge­not er­vaart.

“De­ze che­mi­ca­li­ën zet­ten de­zelf­de bi­o­che­mi­sche her­sen­pro­ces­sen in gang die men­sen er­va­ren wan­neer ze eten of seks heb­ben”, staat in een ar­ti­kel over Pink in het vak­blad Scien­ce and Prac­ti­ce Per­spec­ti­ve. Pink komt in ve­le vor­men. Het mid­del kan ge­sno­ven wor­den maar kan ook oraal of rec­taal toe­ge­diend wor­den.

De drug werd in de ja­ren 1970 ont­wik­keld door het be­drijf Up­jo­hn. Oor­spron­ke­lijk werd het be­dacht als een syn­the­tisch al­ter­na­tief voor mor­fi­ne, dat voor­al als pijn­stil­ler wordt ge­bruikt. De drug kan je on­li­ne ko­pen voor on­ge­veer 17 eu­ro per gram.

In de Ame­ri­kaan­se staat Utah zijn twee der­tien­ja­ri­ge vrien­den, zo ver­moedt de po­li­tie, ge­stor­ven na het ge­bruik van Pink. De po­li­tie kwam er­ach­ter dat tie­ners uit de om­ge­ving van de jon­gens de drug on­li­ne had­den be­steld. “Het is mak­ke­lijk. Ze heb­ben niets meer dan en­ke­le tien­tal­len dol­lars, een kre­diet­kaart en een mo­bie­le te­le­foon no­dig om het te be­stel­len. Dat maakt het zo angst­aan­ja­gend”, ver­klaar­de po­li­tie­chef Wa­de Car­pen­ter van Wa­de Ci­ty. (HLN)

Pink is che­misch ver­want aan opi­um, het be­lang­rijk­ste be­stand­deel van he­ro­ï­ne. (WILX.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.