Rus­land hoeft geen Spaan­se brand­stof meer

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - Rus­land heeft het ver­zoek aan Span­je in­ge­trok­ken om op diens grond­ge­bied een vloot ma­ri­ne­sche­pen te mo­gen voor­zien van brand­stof. Dat heeft de Rus­si­sche am­bas­sa­de in Span­je la­ten we­ten. Na in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek liet Span­je gis­te­ren eer­der we­ten de be­slis­sing om het bij­tan­ken toe te staan nog eens te­gen het licht te hou­den.

Span­je gaf Rus­land aan­van­ke­lijk toe­stem­ming om de ma­ri­ne­vaar­tui­gen te la­ten bij­tan­ken in de ha­ven van de Spaan­se en­cla­ve Ceu­ta in het noor­den van Afri­ka. Van­we­ge de in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek die daar op kwam, liet Span­je gis­te­ren we­ten dat be­sluit te her­zien. Kort daar­na kwam Rus­land met de me­de­de­ling dat het geen Spaan­se brand­stof meer wil.

De Rus­si­sche vloot on­der aan­voe­ring van het vlieg­dek­schip Ad­mi­raal Koe­z­nets­ov gleed de af­ge­lo­pen week on­der an­de­re door Het Ka­naal rich­ting de Mid­del­land­se Zee en uit­ein­de­lijk Sy­rië. Het is de be­doe­ling dat daar wordt mee­ge­daan aan de strijd te­gen on­der an­de­re IS. De vloot zou gis­te­ren in de Spaan­se en­cla­ve Ceu­ta aan­ko­men. Span­je be­han­delt Rus­si­sche ver­zoe­ken van ge­val tot ge­val, ver­klaar­de de Spaan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken te­gen­over de­zelf­de krant. Vol­gens Span­je valt Ceu­ta niet on­der het NAVO­ver­drag. De ma­ri­ne­ba­sis in de Spaan­se en­cla­ve werd ge­o­pend in 2010 om sche­pen van an­de­re lan­den te be­voor­ra­den. Op ba­sis van bron­nen bij de ma­ri­ne meldt The Te­le­graph dat de Koe­z­nets­ov zelf niet zal aan­leg­gen in Ceu­ta, maar de be­ge­lei­den­de sche­pen mo­ge­lijk wel. Het is toch niet ze­ker of een Rus­si­sche vloot oor­logs­sche­pen kan bij­tan­ken in een Spaan­se en­cla­ve in het noor­den van Afri­ka.

Met de in­zet van de Koe­z­nets­ov kan Rus­land voor het eerst in oor­logs­om­stan­dig­he­den er­va­ring op­doen met het vlieg­dek­schip. De Koe­z­nets­ov be­schikt over vijf­tien ge­vechts­vlieg­tui­gen en ruim tien aan­vals­he­li­kop­ters. No­dig zijn ze niet. De Rus­sen be­schik­ken nu al over ge­noeg lucht­ver­de­di­gings­ja­gers en ge­vechts­bom­men­wer­pers op de Sy­ri­sche lucht­macht­ba­sis Hmey­mim bij La­ta­kia om de re­bel­len te be­sto­ken.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.