Trump stopt met in­za­me­lings­ac­ties bij gro­te be­drij­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trumps cam­pag­ne­team zal geen in­za­me­lings­ac­ties meer doen bij gro­te be­drij­ven. Dat maak­te het dins­dag be­kend. Trump wil zich vol­le­dig rich­ten op het bin­nen­ha­len van kie­zers. Vol­gens de fi­nan­ci­ë­le man van Trumps cam­pag­ne hield de Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat zijn laat­ste in­za­me­lings­ac­tie op 19 ok­to­ber. Met nog twee we­ken cam­pag­ne voor de boeg is het ein­de van de in­za­me­lings­ac­ties bij gro­te be­drij­ven voor­al een te­leur­stel­ling voor de Re­pu­bli­kein­se par­tij. De cam­pag­ne van Clin­ton kon al re­ke­nen op een veel gro­ter bud­get; nu wordt dat ver­schil nog gro­ter.

Do­nald Trump ver­moedt dat pre­si­dent Barack Oba­ma op de hoog­te was van het mail­ge­drag van Hil­la­ry Clin­ton toen ze mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken was. Hij heeft dins­dag daar­om op­ge­roe­pen tot een on­der­zoek naar de rol van de pre­si­dent.

Clin­ton stuur­de als mi­nis­ter on­der Oba­ma e-mails van­af haar pri­vé­ser­ver, in plaats van de of­fi­ci­ë­le ser­vers van de over­heid. Vol­gens Trump was Oba­ma op de hoog­te van de­ze over­tre­ding. “Daar­om neemt hij het op voor Hil­la­ry, om­dat hij niet in de­ze zaak wil wor­den mee­ge­sleurd. Want hij was op de hoog­te van haar pri­vé­ser­ver”, al­dus de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat in een in­ter­view met pers­bu­reau Reu­ters. “Dit be­te­kent dat het moet wor­den uit­ge­zocht.” Het Wit­te Huis wil­de niet re­a­ge­ren op de op­roep van Trump. Het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie liet in ju­li we­ten Clin­ton niet te zul­len ver­vol­gen voor het ge­bruik van haar pri­vé­ser­ver.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.