Cy­ber­cri­mi­neel richt vi­zier op me­di­sche da­ta

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Cy­ber­cri­mi­ne­len heb­ben hun werk­ter­rein de af­ge­lo­pen ja­ren uit­ge­breid van data­dief­stal van fi­nan­ci­ë­le ac­count­ge­ge­vens naar me­di­sche ge­ge­vens. Het gaat hier­bij niet al­leen om be­drijfs­ge­voe­li­ge in­for­ma­tie van bi­o­tech- en far­ma­ceu­ti­sche on­der­ne­min­gen, maar ook om pa­ti­ënt­ge­ge­vens. Dat stelt In­tel Se­cu­ri­ty in een rap­port. De on­der­zoe­kers stuit­ten tij­dens hun stu­die on­der meer op cy­ber­cri­mi­ne­len die via on­li­ne advertenties en so­ci­a­le me­dia pro­beer­den ge­zond­heids­zorg­me­de­wer­kers met toe­gang tot ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie te re­kru­te­ren. De ge­ge­vens waar de cri­mi­ne­len op azen be­treft zo­ge­noem­de niet-be­der­fe­lij­ke in­for­ma­tie. Daar waar bank­pas­sen en cre­dit­cards vrij een­vou­dig kun­nen wor­den ge­an­nu­leerd en ver­van­gen, geldt dat niet voor ge­zond­heids­in­for­ma­tie. Cy­ber­cri­mi­ne­len ana­ly­se­ren de­ze da­ta en chec­ken ze mo­ge­lijk met an­de­re ge­sto­len da­ta, waar­mee ze bij­voor­beeld frau­de pro­be­ren op te spo­ren. De ge­ge­vens wor­den door­ver­kocht, of er wordt mee af­ge­perst of ge­frau­deerd en in som­mi­ge ge­val­len wordt er ka­rak­ter­moord mee ge­pleegd. Maar ook ge­ge­vens over de vol­gen­de ge­ne­ra­tie me­di­cij­nen, re­sul­ta­ten van on­der­zoek naar me­di­cij­nen en an­de­re ge­voe­li­ge be­drijfs­in­for­ma­tie kun­nen be­hoor­lijk waar­de­vol zijn. Daar­om zijn ook far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven en hun part­ners een steeds in­te­res­san­ter doel­wit ge­wor­den van cy­ber­cri­mi­ne­len.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.