Agent valt in slaap bij snel­heids­con­tro­le

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een agent is tij­dens een snel­heids­con­tro­le na­bij het Ne­der­land­se Em­me­loord (pro­vin­cie Fle­vo­land) gis­ter­mor­gen in slaap ge­val­len en be­trapt door een pas­se­ren­de au­to­mo­bi­list. Hij film­de haar ter­wijl ze sla­pend de au­to’s aan haar voor­bij liet zoe­ven, ter­wijl de ca­me­ra en de lap­top het ech­te werk de­den. De beel­den van de dien­der zijn on­der het kop­je ‘Sla­pend rijk wor­den’ ver­sche­nen op Facebook. De vi­deo is ge­maakt door Rob de Groot (30) uit Em­me­loord. “Ik was net op be­zoek ge­weest bij mij ou­ders in Krag­gen­burg. Op de Zui­der­ring­weg reed een Duit­se wa­gen krap 75 km, dus be­sloot ik die in te ha­len. Op dat mo­ment zal ik 110 km ge­re­den heb­ben. En ter­wijl ik dat deed zag ik de au­to aan de kant staan en re­a­li­seer­de me dat ik ge­flitst was. “De Groot be­sloot te­rug te gaan om te vra­gen hoe­veel hij te hard had ge­re­den. “Ik had de ca­me­ra in mijn te­le­foon aan­ge­zet, om een even­tu­e­le dis­cus­sie met­een op te ne­men. Maar toen ik bij de wa­gen kwam zag ik tot mijn ver­ras­sing dat de vrouw lag te pit­ten.” Op de beel­den is te zien hoe Rob de vrouw filmt ter­wijl die in die­pe slaap is. Hij loopt daar­op om de po­li­tie­wa­gen heen. In de vi­deo is te zien dat hij even klun­gelt met een be­ker­tje. Pas la­ter blijkt er een gro­te vlek op de ach­ter­ruit te zit­ten. “Dat is een va­nil­le milk­sha­ke. Die heb ik te­gen de ruit aan­ge­gooid, om­dat daar ach­ter de ca­me­ra zat die de pas­se­ren­de au­to’s film­de. Daar­door ging de com­pu­ter ech­ter blie­pen en werd de agen­te wak­ker.” Dat blijkt ook uit het film­pje. Rob filmt de agen­te nog even door het an­de­re raam, waar te zien is dat ze haar ogen lang­zaam opent. Er is nog even te zien dat ze wak­ker wordt en Rob ziet. Daar­na stopt de film. Rob: “Daar­na stap­te ze boos uit de au­to. Ik be­sloot om er maar niet op te wach­ten en liep te­rug naar mijn au­to. Ik heb haar nog ge­roe­pen dat de­ze beel­den op Facebook zou­den ver­schij­nen. Het gaat mij er niet om dat de vrouw haar baan kwijt moet ra­ken, maar het is toch te gek als ie­mand aan het sla­pen is tij­dens zijn werk? Ik werk zelf in de as­best-ver­wij­de­ring. Stel je voor dat mijn baas mij sla­pend in mijn wit­te pak met mas­ker op zou vin­den. Dat zou ge­vaar­lijk zijn’’. De po­li­tie praat van­daag met de agen­te die sla­pend is aan­ge­trof­fen, zegt een woord­voer­ster. “We wil­len eerst met haar in ge­sprek voor­dat we even­tu­e­le sanc­ties tref­fen. We am­bi­ë­ren dit na­tuur­lijk niet.” Mo­ge­lijk is er spra­ke van bij­zon­de­re om­stan­dig­he­den, zegt de woord­voer­ster. “Mis­schien had ze ge­woon een slech­te nacht ach­ter de rug. We kij­ken hier in elk ge­val se­ri­eus naar.’’ (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.