Weet­jes-Weet­jes-Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

- Co­lum­bus ont­dekt Cu­ba.

- Bij een brand in cel­len­com­plex Schip­hol ko­men 11 men­sen om het le­ven. Als ge­volg van het on­der­zoek naar de toe­dracht tre­den mi­nis­ter Don­ner (Jus­ti­tie) en Dek­ker (VROM) af.

- Ed­mund I volgt At­hel­s­tan op als ko­ning van En­ge­land.

- Ger­hard Schrö­der wordt bonds­kan­se­lier van Duits­land.

- Jo­seph Glid­den vraagt oc­trooi aan op prik­kel­draad. - Ope­ning van de metro in New York. Jo­hn Mar­wood Clee­se (Wes­ton-su­per-Ma­re (En­ge­land), 27 ok­to­ber 1939) is een Brits ac­teur, ko­miek en film­ma­ker. Hij werd be­kend door zijn deel­na­me aan Mon­ty Py­thon’s Fly­ing Cir­cus (1969-1974) met zijn ab­sur­de hu­mor. Sa­men met zijn toen­ma­li­ge echt­ge­no­te Con­nie Booth maak­te hij de te­le­vi­sie­reeks Fawl­ty To­wers (1975-1979) waar­in hij zelf de ho­tel­ei­ge­naar Ba­sil Fawl­ty speel­de, en zijn vrouw het ka­mer­meis­je Pol­ly. Ook had hij een gast­op­tre­den in The Mup­pet Show. In ju­ni 2006 kon­digt Clee­se aan te stop­pen met het spe­len in en schrij­ven van sit­coms. Als re­den geeft hij zijn leef­tijd. Li­on­head Stu­dios vroeg hem, als icoon van de Brit­se hu­mor waar het be­drijf om be­kend­staat een ka­rak­ter in te spre­ken, hij stem­de in en is nu als but­ler Jasper te ho­ren in Fa­ble III. (fo­to:bos­ton­spea­kers­se­ries. org) Kel­ly Mi­chel­le Lee Os­bour­ne (Lon­den, 27 ok­to­ber 1984) is een En­gel­se te­le­vi­sie­per­soon­lijk­heid, ac­tri­ce en zan­ge­res. Ze is de doch­ter van rock­le­gen­de Oz­zy Os­bour­ne (van de ge­lijk­na­mi­ge band en van Black Sab­bath) en zijn twee­de vrouw Sha­ron. Kel­ly raak­te be­kend door de re­a­li­ty-te­le­vi­sie­se­rie The Os­bour­nes, die van­af maart 2002 op het scherm ver­scheen. De laat­ste af­le­ve­ring ver­scheen in maart 2005. Os­bour­ne gaf op 1 sep­tem­ber 2009 een au­to­bi­o­gra­fie uit. Os­bour­ne was ver­loofd met de chef­kok Mat­thew Mos­shart. Os­bour­ne en Mos­shart leer­den el­kaar in 2011 ken­nen op de brui­loft van Ka­te Moss. De pre­sen­ta­tri­ce en Mat­thew Mos­shart zijn na een re­la­tie van twee jaar uit el­kaar ge­gaan. In 2009 was ze kor­te tijd ver­loofd met Lu­ke Wor­rall.

(fo­to:just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.