Pa­pa to­vert zijn klei­ne meid om tot stoers­te ooit

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een leuk Hal­lo­ween­kos­tuum? Som­mi­ge ou­ders trek­ken met hun kind naar de win­kel en bas­ta. An­de­ren ha­len het lijm­pi­stool van­on­der het stof en bok­sen zelf een mees­ter­werk in el­kaar. Maar dan is er nog Jo­hn Ros­si: als fo­to­graaf en di­gi­taal kun­ste­naar weet hij als geen an­der le­vens­ech­te beel­den te cre­ë­ren. Nor­maal trak­teert Ros­si zijn doch­ter op een leu­ke fo­to­shoot voor haar ver­jaar­dag, maar door het druk­ke werk was het er dit jaar niet van ge­ko­men. Uit een soort schuld­ge­voel zou de cre­a­tie­ve dui­zend­poot uit Utah er nu voor Hal­lo­ween een ex­tra lap op ge­ven. “Ik brak me het hoofd over welk per­so­na­ge het best bij haar past. En toen schoot het me te bin­nen.” Ros­si zou haar om­to­ve­ren tot een stoe­re Won­der Wo­man die al­le stunts van de su­per­hel­din per­fect na­bootst. “Ik haal­de in­spi­ra­tie uit ‘Bat­man v Su­per­man’. Ge­zien hoe Won­der Wo­man daar op het eind van jetje geeft? Wat een kracht die zij uit­straal­de, dat past per­fect bij mijn doch­ter.” Voor de cre­a­tie van de hand­ge­maak­te le­ren out­fit en de at­tri­bu­ten leg­de Ros­si maar liefst 1.500 dol­lar (1.380 eu­ro) op ta­fel. Een maand lang werk­te hij sa­men met een be­vrien­de ont­wer­per om toch maar de per­fec­tie te be­rei­ken. “We hecht­ten aan­dacht aan elk de­tail en ge­bruik­ten ech­te ma­te­ri­a­len om het kunst­werk tot le­ven te wek­ken. Toen Nel­lee het eind­re­sul­taat zag, wil­de ze haar kos­tuum niet meer uit­doen.” De voor­be­rei­ding op de fo­to­shoot nam maan­den in be­slag, in­tus­sen be­stuur­den Nel­lee en haar moe­der uren­lang de trai­ler van de nieu­we ‘Won­der Wo­man’-film die vol­gend jaar uit­komt. In het film­pje ziet u hoe het er op de set aan toe­ging, en­ke­le han­di­ge Pho­to­shop-kunst­jes de­den de rest. Het re­sul­taat, daar mag u zelf over oor­de­len. “Het zou leuk zijn als men­sen ge­ïn­spi­reerd ra­ken door de­ze beel­den en voe­len dat al­les mo­ge­lijk is”, be­sluit Ros­si. (HLN/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.