Bus­hou­ders NVB uit­be­taald

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De over­heid heeft de be­ta­lings­ach­ter­stand aan de bus­hou­ders die voor het Na­ti­o­naal Ver­voers­be­drijf (NVB) rij­den, vol­daan. Er is geld voor drie maan­den over­ge­maakt en de ach­ter­stand is daar­mee vol­le­dig weg­ge­werkt, zegt Rad­jes­h­koe­mar Ori, se­cre­ta­ris van de Or­ga­ni­sa­tie van Bus- en Boot­hou­ders (OBS), aan de krant. Het bus­ver­voer is dus weer ge­ga­ran­deerd.

Over de maand ok­to­ber moe­ten de bus­hou­ders aan het be­gin van no­vem­ber ont­van­gen. Vol­gens mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën be­schik­te zijn mi­nis­te­rie op 21 ok­to­ber al over de stuk­ken. De­ze moesten dan nog goed door­ge­no­men wor­den al­vo­rens er uit­be­taald kon wor­den. Vol­gens Ori zit er in de com­mu­ni­ca­tie­lij­nen tus­sen de mi­nis­te­ries een kink in de ka­bel. Hij zegt dat van per­so­nen met pu­blie­ke­lij­ke func­ties ver­wacht wordt dat ze voor­beeld­fi­gu­ren zijn, en op­recht en eer­lijk naar het volk toe zijn. “Steeds weer zien we de a no mi men­ta­li­teit.”

De OBS-se­cre­ta­ris er­gert zich er­aan dat bus­hou­ders de re­ge­ring steeds wak­ker moe­ten schud­den om te kun­nen ont­van­gen. De re­ge­ring probeert steeds zand in de ogen van de bus­hou­ders te strooi­en. Som­mi­ge po­li­ti­ci stel­len zich vol­gens Ori op als­of de ge­meen­schap dank­baar moet zijn dat ze de func­tie am­bi­ë­ren. “Een volk zon­der een re­ge­ring kan wel be­staan, maar een re­ge­ring zon­der volk be­staat niet”, al­dus Ori.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.