First la­dy do­neert aan meest hulp­be­hoe­ven­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - First la­dy Ingrid Bou­ter­se-Wal­dring heeft gis­te­ren op haar ka­bi­net en­ke­le spul­len ge­do­neerd aan di­ver­se in­di­vi­du­en en in­stel­lin­gen. De ge­do­neer­de goe­de­ren zijn on­der an­de­re air­co’s, pam­pers, tuin­ge­reed­schap­pen, school­be­no­dig­he­den, een zie­ken­huis­bed en een was­au­to­maat. De pre­si­dents­vrou­we ont­vangt da­ge­lijks vijf tot tien ver­zoe­ken waar­in er ge­vraagd wordt naar een do­na­tie. Van­we­ge het feit dat zij van over­heids­we­ge niet over een ei­gen bud­get be­schikt, kan zij niet al­le ver­zoe­ken in­wil­li­gen. Dank­zij de hulp van en­ke­le do­na­teurs en spon­so­ren heeft zij don­der­dag toch schen­kin­gen kun­nen doen aan een groep hulp­be­hoe­ven­den die de spul­len hard no­dig heeft.

Een van de in­stel­lin­gen, die on­der­steu­ning kreeg, is Stich­ting Ont­span­nings­oord voor Ge­han­di­cap­te Kin­de­ren (SOGK) te Gey­ers­vlijt. Aan­ge­zien Bou­ter­se-Wal­dring SOGK een warm hart toe­draagt, heeft zij geen mo­ment ge­twij­feld om hun ver­zoek in te wil­li­gen. SOGK kreeg daar­om twee air­co’s en een sym­bo­li­sche che­que van SRD 4880. Voor hun ICTruim­te heeft de stich­ting ten be­hoe­ve van de edu­ca­tie­ve op­vang van de pu­pil­len air­co’s en die­ven­ij­zer no­dig. Een an­de­re bij­zon­de­re aan­vraag die de first la­dy niet kon wei­ge­ren, is het ver­zoek van de moe­der van de zes­tien­ja­ri­ge Sa­ge Koe­li­a­mo, woon­ach­tig in Al­bi­na. De tie­ner heeft, na be­smet te zijn ge­weest met het zi­ka­vi­rus, het Guil­lain-Bar­re­syn­droom op­ge­lo­pen waar­door hij nu een rol­stoel be­hoeft. Aan hem wer­den een lap­top en een rol­stoel ge­ge­ven, wel­ke in ont­vangst zijn ge­no­men door zijn moe­der Car­me­li­ta Koe­li­a­mo. Bou­ter­se-Wal­dring gaf aan dat het niet ge­brui­ke­lijk is om een lap­top te do­ne­ren aan een in­di­vi­du. Nor­ma­li­ter do­neert haar ka­bi­net lap­tops die zij ver­krijgt van do­na­teurs aan scho­len. Maar van­we­ge de toe­stand van de zes­tien­ja­ri­ge is zij er toch toe over­ge­gaan hem te ver­blij­den met de lap­top. “Ik hoop dat hij mid­dels de lap­top het con­tact met de bui­ten­we­reld kan blij­ven be­hou­den”, al­dus de first la­dy. MV

Be­stuurs­lid Ed­ward Ges­sel en een pu­pil van SOGK ne­men de che­que in ont­vangst van first la­dy Ingrid Bou­ter­se-Wal­dring. De first la­dy heeft gis­te­ren in­di­vi­du­en en in­stel­lin­gen blij­ge­maakt met di­ver­se spul­len. (Ti­mes­fo­to: Tat­ja­na Mus­kiet)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.