Sa­ri bouwt in tien jaar 30 hui­zen VOOR BEHOEFTIGEN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De Stich­ting Sa­ri heeft in de tien jaar van haar be­staan met fi­nan­ci­ë­le steun van Het Maag­den­huis en de stich­ting ‘Nickerie Voor­uit’, haar do­nor in Ne­der­land, reeds 30 ge­zin­nen kun­nen hel­pen aan een dak bo­ven hun hoofd. Dit zei de voor­zit­ter van Sa­ri, Kris­h­na Baid­jn­ath, woens­dag­mor­gen bij de op­le­ve­ring van de 30ste wo­ning die de stich­ting met steun van Het Maag­den­huis en ‘Nickerie voor­uit’, heeft we­ten te re­a­li­se­ren voor nog een be­hoef­tig ge­zin in de Co­ran­tijn­pol­der.

Voor on­ge­veer SRD 40.000 is het de Stich­ting Sa­ri ge­lukt om met steun van de Ne­der­land­se coun­ter­parts in ze­ven maan­den tijd een twee­ka­mer­wo­ning op te zet­ten voor het ge­zin be­staan­de uit vijf per­so­nen; ou­ders en drie doch­ters.

Het ver­haal be­gon vol­gens Sa­ri-voor­zit­ter Kris­h­na Baid­jn­ath be­gin 2015 toen Sher­i­da Sa­heb­dien bij zijn or­ga­ni­sa­tie aan­klop­te voor fi­nan­ci­ë­le steun om de kos­ten te kun­nen be­ta­len voor een aan­slui­ting op het wa­ter­net. Toen het be­stuur van Stich­ting Sa­ri naar het adres van de aan­vra­ger toog om de si­tu­a­tie te be­kij­ken, deed het dit met een bloe­dend hart. “Het ge­zin had geen stro­mend wa­ter uit de kraan, geen bad en toi­let, geen elek­tri­ci­teit en woon­de in een on­af­ge­bouwd huis”, schetst Baid­jn­ath de si­tu­a­tie van de fa­mi­lie Sa­heb­dien. Me­neer en me­vrouw Sa­heb­dien heb­ben geen van bei­de een vas­te baan. Baid­jn­ath ver­volgt door te zeg­gen dat het be­stuur na het zien van de er­bar­me­lij­ke si­tu­a­tie waar­in het ge­zin moest le­ven, be­sloot om een ver­zoek bij ‘Nickerie Voor­uit’ in te die­nen. Er werd een pro­ject­dos­sier in­ge­diend met bij­be­ho­ren­de fo­to’s over de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den waar­in de fa­mi­lie leef­de. De Ne­der­land­se or­ga­ni­sa­tie keur­de in eer­ste in­stan­tie een be­drag goed dat werd aan­ge­wend voor de aan­slui­ting op het wa­ter­net. Dat to­ta­le be­drag was on­ge­veer SRD 3000 maar aan­ge­zien de fa­mi­lie reeds een deel had vol­daan be­taal­de Stich­ting Sa­ri nog on­ge­veer SRD 1500. Na­dat de wa­ter­aan­slui­ting was ge­re­a­li­seerd, was Stich­ting Sa­ri vast­be­ra­den het ge­zin te hel­pen aan een goe­de wo­ning. In maart bracht een de­le­ga­tie van Het Maag­den­huis een be­zoek aan Nickerie en zij werd ge­con­fron­teerd met de slech­te leef­om­stan­dig­he­den van de fa­mi­lie. Aan­ge­zien de wo­ning op SRD 30.000 werd be­groot en dit voor een do­nor te­veel zou zijn, werd be­slo­ten ook aan ‘Nickerie Voor­uit’ een ver­zoek te doen. De­ze stich­ting stel­de een be­drag van SRD 13.000 be­schik­baar, ter­wijl Het Maag­den­huis een be­drag van bij­kans SRD 24.000 do­neer­de voor het wo­ning­bouw­pro­ject. Baid­jn­ath ver­telt dat met de ver­ho­ging van de prij­zen van bouw­ma­te­ri­a­len het pro­ject SRD 37.000 heeft ge­kost. Een zeer ge­ë­mo­ti­o­neer­de Sher­i­da Sa­heb­dien had woens­dag bij de op­le­ve­ring van de wo­ning niet ge­noeg woor­den om de vrou­wen van Stich­ting Sa­ri te be­dan­ken. Zij is blij, voor­al voor haar doch­ters, dat de or­ga­ni­sa­tie hun woo­nen leef­om­stan­dig­heid heeft ver­an­derd. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.