Lucht­mon­sters na pro­ble­men bij Mer­we­de­brug

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

GORINCHEM - Mon­sters van de lucht on­der de Mer­we­de­brug moe­ten dui­de­lijk­heid ge­ven waar­door vijf men­sen dins­dag on­wel zijn ge­wor­den tij­dens de bouw van een stei­ger on­der de brug. De stei­ger­bou­wers voel­den zich niet goed en klaag­den over pijn in de keel en een ver­doofd ge­voel in de tong. De re­sul­ta­ten van het la­bo­ra­to­ri­um zijn vol­gens Rijks­wa­ter­staat gis­te­ren be­kend, maar de ge­ge­vens gaan eerst naar de aan­ne­mer. Die kan dan mo­ge­lij­ke maat­re­ge­len for­mu­le­ren. Dit voor­stel gaat waar­schijn­lijk vrij­dag naar de In­spec­tie SZW en die be­slist uit­ein­de­lijk of en hoe het werk her­vat kan wor­den. De vijf stei­ger­bou­wers heb­ben in­mid­dels geen klach­ten meer. In de tijd dat de bouw van de stei­ger stil ligt, gaan de an­de­re voor­be­rei­din­gen voor de re­no­va­tie van de brug wel door. In de con­struc­tie van de brug zijn haar­scheur­tjes ont­staan. Al­le voer­tui­gen zwaar­der dan 3,5 ton mo­gen er niet over­heen. (De Te­le­graaf/ fo­to:des­ten­tor.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.