D66 maakt zich zor­gen om ho­ge zelf­moord­cij­fers jon­ge ho­mo’s

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - D66-Ka­mer­lid Pia Dijkstra is be­zorgd over de ho­ge zelf­moord­cij­fers on­der ho­mo- en trans­gen­der­jon­ge­ren. Ze wil dat het ka­bi­net ef­fec­tie­ve­re maat­re­ge­len be­denkt om te voor­ko­men dat jon­ge­ren uit de­ze groep een ein­de aan hun le­ven ma­ken. D66 wijst op on­der­zoek dat aan­geeft dat zelf­moord in de­ze groep vaak ver­band heeft met ‘ho­m­o­pes­ten’. Dijkstra biedt mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker (On­der­wijs, Cul­tuur en We­ten­schap) gis­te­ren het ac­tie­plan ‘Voor­bij het hok­jes­den­ken’ aan om de eman­ci­pa­tie van (sek­su­e­le) min­der­he­den te be­vor­de­ren. In het ac­tie­plan pleit zij er on­der meer voor om be­ter te wa­ken over jon­ge ho­mo’s en trans­gen­ders, de zorg in zie­ken­hui­zen te ver­be­te­ren en op scho­len meer aan­dacht te be­ste­den aan sek­su­e­le voor­lich­ting. Na­dat on­langs in Am­ster­dam een ho­mo­s­tel in el­kaar werd ge­sla­gen en an­ti­ho­mof­ly­ers wer­den ver­spreid, is het daar vol­gens Dijkstra hoog tijd voor ex­tra ac­tie. “Ie­der­een in on­ze sa­men­le­ving ver­dient het ge­ac­cep­teerd te wor­den zo­als je bent. Ook als je niet pre­cies in een ‘hok­je’ past.”

(AD/ fo­to: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.