Fer­gu­son ver­wacht veel van Li­ver­pool

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool heeft ja­ren­lang geen pot­ten meer kun­nen bre­ken in de Pre­mier Le­a­gue, maar on­der Jür­gen Klopp wor­den the Reds weer ge­zien als vol­waar­dig ti­tel­kan­di­daat. Vol­gens Sir Alex Fer­gu­son, de ico­ni­sche oud­ma­na­ger van Man­ches­ter Uni­ted, is het hui­di­ge Li­ver­pool ‘the re­al deal’. “Klopp heeft het fan­tas­tisch ge­daan door het en­thou­si­as­me bij Li­ver­pool weer aan te wak­ke­ren”, zegt Fer­gu­son te­gen Kic­ker. “Het kan na­tuur­lijk ge­beu­ren dat gro­te clubs de draad kwijt zijn. Bij Li­ver­pool duur­de dat twee de­cen­nia: er wer­den ma­na­gers aan­ge­steld zon­der te wer­ken aan de ei­gen iden­ti­teit. Dit jaar kun­nen we weer op Li­ver­pool re­ke­nen.” “De toe­wij­ding van Klopp langs de lijn is dui­de­lijk te zien”, gaat Fer­gu­son ver­der. “Ik ben er­van over­tuigd dat hij op de trai­ning op de­zelf­de ma­nier werkt. Hij is een ster­ke per­soon­lijk­heid en dat is zeer be­lang­rijk voor een gro­te club.”

Vol­gens Fer­gu­son zijn er vijf ti­tel­kan­di­da­ten in En­ge­land. “Man­ches­ter Ci­ty is fa­vo­riet, en ver­der heb je Tot­ten­ham Hot­spur en Li­ver­pool. Ook Man­ches­ter Uni­ted doet nog mee, als de ploeg con­sis­ten­ter wordt. Als je zes of acht pun­ten ach­ter­stand hebt is het nog wel mo­ge­lijk één of twee clubs te ach­ter­ha­len”, al­dus Fer­gu­son, die Chel­sea als vijf­de ti­tel­kan­di­daat noemt.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.