Ka­tri­na Kaif clas­si­fi­ceert rol­len niet

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­tri­na Kaif ge­looft niet in de po­pu­lai­re in­de­ling van de rol­len als be­to­ve­rend of min­der leuk. Ze meent dat de rol­len ge­lijk­waar­dig zijn. Een fan vroeg haar bij MAMI of ze voor een een­vou­di­ge rol gaat in­stem­men. “Het pu­bliek houdt zich soms vast aan ste­reo­ty­pen of een be­paald beeld over jouw. Voor mij be­staat er geen be­to­ve­rend of een­vou­di­ge rol­len. Het is ge­woon een rol.” Ka­tri­na ver­tel­de dat al­hoe­wel zij in Ra­j­nee­ti een een­vou­di­ge rol speel­de, zij er goed uit­zag om­dat re­gis­seur Pra­kash Jha het juis­te kos­tuum voor haar had uit­ge­ko­zen. “Het was een ang­stig mo­ment toen Pra­kash Jha mij Ra­j­nee­ti bood, want de vo­ri­ge re­gis­seurs waar­mee ik ge­werkt had, schon­ken wei­nig aan­dacht aan kos­tuums. Ik heb het over Anees Baz­mee en Da­vid Dha­wan. Ik mocht mijn kos­tuums zelf uit­kie­zen tij­dens de op­na­mes van Wel­co­me en Part­ner. Als je een kos­tuum min­der leuk vond, mocht je op zoek gaan naar an­de­re out­fits en er­voor zor­gen dat je mooi op het scherm bent. Voor Ra­j­nee­ti, bracht Jha ka­toe­nen sa­ri’s voor mij, om­dat hij wist wat hij wil­de. Als ik mijn rol in de­ze film moet clas­si­fi­ce­ren, denk ik dat het een­vou­dig was”, al­dus Kat. De Bang Bang­ac­tri­ce vindt dat gla­mour van bin­nen­uit komt en heeft niets te ma­ken met ma­keup of de kle­ding, die je draagt.

(in­di­an­ex­press.com / fo­to: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.