Trump heeft be­lang in om­stre­den olie­pijp­lijn

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Uit on­der­zoek van de Brit­se krant The Gu­ar­di­an blijkt dat Do­nald Trump nau­we ban­den on­der­houdt met het be­drijf ach­ter een om­stre­den olie­pijp­lijn-pro­ject. Hij zou geld heb­ben ge­ïn­ves­teerd in Ener­gy Trans­fer Part­ners, het be­drijf dat de pijp­lijn Da­ko­ta Ac­cess moet re­a­li­se­ren. De CEO daar­van, Kel­cy War­ren, heeft ge­ïn­ves­teerd in de cam­pag­ne van Trump.

Uit de fi­nan­ci­ë­le pa­pie­ren van Trumps cam­pag­ne blijkt dat de Re­pu­bli­kein tus­sen de 500.000 en 1 mil­joen dol­lar ge­ïn­ves­teerd heeft in Ener­gy Trans­fer Part­ners. Hij heeft bo­ven­dien een­zelf­de be­drag ge­sto­ken in Phil­lips 66, een be­drijf dat een be­lang krijgt van 25 pro­cent in Da­ko­ta Ac­cess als het pro­ject een­maal af is. Top­man Kel­cy War­ren heeft 103.000 dol­lar ge­schon­ken aan de cam­pag­ne van Trump. Toen hij de­fi­ni­tief de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat was, do­neer­de War­ren nog eens 66.800 dol­lar. De pijp­lijn, die olie moet gaan ver­voe­ren van North Da­ko­ta naar Il­li­nois, leid­de tot he­vi­ge pro­tes­ten van de oor­spron­ke­lij­ke stam­men in het ge­bied. Vol­gens de Si­ouxin­di­a­nen ver­vuilt de pijp­lijn het grond­wa­ter en wordt cul­tu­reel erf­goed ver­nie­tigd. Trump be­loof­de zijn aan­hang vo­ri­ge week nog al­le blok­ka­des die Oba­ma en Clin­ton op­wer­pen op te hef­fen, zo­dat dit soort ener­gie­pro­jec­ten door­gang kun­nen vin­den. Nu blijkt dus dat hij fi­nan­ci­ë­le be­lan­gen heeft met de Da­ko­ta Ac­ces­so­lie­pijp­lijn. (de Volks­krant)

Do­nald Trump on­der­houdt nau­we ban­den met het be­drijf ach­ter de Da­ko­ta Ac­cess-olie­pijp­lijn. (Coun­ter Cur­rent News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.