Meer­der­heid Ame­ri­kaan­se kie­zers vreest ge­weld op ver­kie­zings­dag

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Een klei­ne meer­der­heid van Ame­ri­ka­nen die naar de stem­bus gaan, vreest dat er op 8 no­vem­ber ge­weld zal uit­bre­ken. Dat blijkt uit een poll van de krant USA To­day in sa­men­wer­king met de uni­ver­si­teit van Suf­folk. 51 pro­cent van de be­vraag­de kie­zers ver­klaar­de be­zorgd te zijn over ge­weld op de dag van de ver­kie­zin­gen en één op vijf ver­klaar­de zich daar­over ern­sti­ge zor­gen te ma­ken. Toch zei drie­kwart van de on­der­vraag­den dat ze ge­lo­ven dat de over­dracht van de macht rus­tig zal ver­lo­pen. Slechts 40 pro­cent van de kie­zers zei zeer ge­rust te zijn dat de in­trek de nieu­we pre­si­dent in het Wit­te Huis zon­der in­ci­den­ten zou ver­lo­pen.

Ter­wijl de aan­han­gers van pre­si­dents­kan­di­da­te Hil­la­ry Clin­ton ver­trou­wen heb­ben in het kies­pro­ces, blijkt dat vier op tien aan­han­gers van Do­nald Trump de voor­ma­li­ge mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken niet zul­len er­ken­nen als recht­ma­ti­ge pre­si­dent. Zij me­nen dat zij niet op een eer­lij­ke ma­nier zou ge­won­nen heb­ben. Nog vol­gens de pei­ling laat Clin­ton haar te­gen­stan­der Trump tien pro­cent­pun­ten ach­ter zich: 49 te­gen­over 39 pro­cent. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.