Uniek vleer­muis­je mi­greert en houdt een win­ter­slaap

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De mees­te vleer­muis­soor­ten mi­gre­ren of hou­den een win­ter­slaap, maar de­ze vleer­muis doet het ge­woon al­le­bei. Bij­zon­der! De grij­ze vleer­muis (La­si­u­rus ci­ne­reus) brengt de zo­mer door in het noor­de­lij­ke deel van Noord-Ame­ri­ka. Maar als de win­ter na­dert, be­gint hij aan een soms wel hon­der­den ki­lo­me­ters lan­ge reis die in het war­me­re Ca­li­for­nië ten ein­de komt. Het klinkt niet heel bij­zon­der: heel wat soor­ten ver­rui­len aan het eind van de zo­mer hun leef­ge­bied voor een plek die aan­ge­na­me tem­pe­ra­tu­ren kent. En toch is L ci­ne­reus wel bij­zon­der. Want zo­dra de vleer­muis in Ca­li­for­nië aan­komt, gaat hij…in win­ter­slaap.

Al­le­bei

De mees­te vleer­muis­soor­ten mi­gre­ren of hou­den een win­ter­slaap. Maar L ci­ne­reus doet het dus al­le­bei. “Men neemt over het al­ge­meen aan dat soor­ten die mi­gre­ren dat doen om voed­sel tot zich te kun­nen blij­ven ne­men en ge­du­ren­de de win­ter ac­tief te kun­nen blij­ven”, ver­telt on­der­zoe­ker Ted Wel­ler. “Maar on­ze re­sul­ta­ten ver­ras­ten zelfs ons ei­gen on­der­zoeks­team door­dat ze la­ten zien dat de grij­ze vleer­muis het groot­ste deel van de win­ter in win­ter­slaap door­brengt.”

Zen­der­tjes

Wel­ler en col­le­ga’s trek­ken die con­clu­sie na­dat ze vleer­mui­zen uit­rust­ten met een zen­der­tje en een ap­pa­raat­je dat on­der meer hun li­chaams­tem­pe­ra­tuur en ac­ti­vi­teit mo­ni­t­or­de. “Hoe­wel de­ze tech­no­lo­gie­ën al een tijd­je be­staan, zijn ze nog maar sinds kort klein ge­noeg om aan die­ren van de­ze om­vang te wor­den be­ves­tigd”, ver­telt Wel­ler. De ge­ge­vens die de on­der­zoe­kers zo ver­za­mel­den, wa­ren veel­zeg­gend. Een ver­laag­de li­chaams­tem­pe­ra­tuur en in­ac­ti­vi­teit wees er­op dat de vleer­mui­zen in tor­por (een soort win­ter­slaap) gin­gen. En dat was niet zo­maar een dut­je. Zo was er bij­voor­beeld één vleer­muis die – af­gaand op de me­tin­gen van het ap­pa­raat­je dat hij bij zich droeg – van no­vem­ber 2014 tot april 2015 in tor­por was. Gro­te vraag is na­tuur­lijk: waar­om? Waar­om zou een soort die in staat is om te mi­gre­ren ook in een win­ter­slaap gaan? Mo­ge­lijk heeft het iets te ma­ken met de slaap­plek van de vleer­mui­zen. “Grij­ze vleer­mui­zen sla­pen bui­ten in bo­men, in plaats van in grot­ten”, ver­telt Wel­ler. “Het is mo­ge­lijk dat grij­ze vleer­mui­zen ge­ë­vo­lu­eerd zijn tot win­ter­sla­pers, maar dood zou­den vrie­zen als ze dat zou­den doen in hun noor­de­lij­ker ge­le­gen zo­mer­ver­blijf.”

(Scien­ti­as/fo­to: Flickr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.