Ge­fos­si­li­seerd bot­je van pa­pe­gaai ont­dekt in Si­be­rië

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Een uit­zon­der­lij­ke ont­dek­king: nog niet eer­der is een pa­pe­gaai zo noor­de­lijk aan­ge­trof­fen. Een Rus­si­sche on­der­zoe­ker be­schrijft de op­mer­ke­lij­ke ont­dek­king in het blad Bi­o­lo­gy Let­ters. Het ge­fos­si­li­seer­de bot­je van de pa­pe­gaai zat oor­spron­ke­lijk in het on­der­ste deel van het poot­je van de vo­gel en zou tus­sen de 16 en 18 mil­joen jaar oud zijn.

Klein vo­gel­tje

Het is he­laas niet mo­ge­lijk om op ba­sis van dit ene poot­je vast te stel­len hoe de pa­pe­gaai er pre­cies uit­zag. Maar het zou gaan om een klein exem­plaar: qua groot­te was de­ze waar­schijn­lijk ver­ge­lijk­baar met een gras­par­kiet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.