Ne­an­der­tha­ler wist ook op de kou­de step­pe een sa­la­de te knut­se­len

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Nieuw on­der­zoek toont aan dat Ne­an­der­tha­lers op de kou­de step­pe veel meer plan­ten aten dan ge­dacht. Tij­dens de kou­de pe­ri­o­des van het Pleis­to­ceen was een groot deel van Mid­denEu­ro­pa en Oost-Azië be­dekt met mam­moetstep­pe: een bij­na ge­heel boom­lo­ze step­pe­toen­dra. Naast gro­te wil­de die­ren zo­als mam­moe­ten leef­den in dit land­schap ook Ne­an­der­tha­lers. En die aten – in te­gen­stel­ling tot hun soort­ge­no­ten in de war­me­re me­di­ter­ra­ne ge­bie­den van Eur­azië – voor­na­me­lijk vlees, zo na­men pa­le­o­an­tro­po­lo­gen aan.

Tand­steen

Maar een nieuw on­der­zoek stelt nu dat dat niet klopt. Ne­an­der­tha­lers die op de kou­de mam­moetstep­pe leef­den, aten veel meer plan­ten dan ge­dacht. Ar­che­o­loog Ro­bert Po­wer, ver­bon­den aan de uni­ver­si­teit Lei­den, trekt die con­clu­sie na­dat hij 48 tan­den van Ne­an­der­tha­lers be­stu­deer­de. De­ze tan­den wa­ren te­rug­ge­von­den in Ita­lië, Kro­a­tië en Rus­land. Po­wer be­stu­deer­de de mi­cro­bo­ta­ni­sche deel­tjes in het tand­steen van de­ze Ne­an­der­tha­lers en kon op ba­sis daar­van meer zeg­gen over hun di­eet.

De kracht van tand­steen

Kan tand­steen ons wer­ke­lijk een goed beeld ge­ven van het di­eet van een or­ga­nis­me? Ja, zo be­wijst Po­wer. Hij be­stu­deer­de na­me­lijk ook het tand­steen van chim­pan­sees waar­van het di­eet twin­tig jaar op rij was bij­ge­hou­den. En hun tand­steen gaf keu­rig hun lang­du­rig voe­dings­pa­troon prijs.

Bruik­baar

Blijk­baar aten de Ne­an­der­tha­lers dus ook in dit dro­ge en kou­de land­schap aar­dig wat plan­ten. Dat we daar nu pas ach­ter­ko­men, is niet zo gek, legt Po­wer uit. “De mam­moetstep­pe is een om­ge­ving die we nog niet goed be­grij­pen, om­dat die niet meer be­staat van­we­ge kli­maat­ver­an­de­ring. De­ze ou­de gras­lan­den wa­ren waar­schijn­lijk bruik­baar­der voor Ne­an­der­tha­lers dan altijd ge­dacht is.”

Uniek

Het on­der­zoek van Po­wer wijst ver­der uit dat plan­ten – on­ge­acht de kli­maat­zo­ne en on­ge­acht de tijds­pe­ri­o­de – con­se­quent een be­lang­rijk on­der­deel wa­ren van het di­eet van de Ne­an­der­tha­ler. “We ver­wach­ten dat Ne­an­der­tha­lers op la­te­re ja­gers-ver­za­me­laars lij­ken en op een zelf­de ma­nier hun voed­sel ver­za­me­len, maar dat doen ze niet. In het ver­le­den wer­den Ne­an­der­tha­lers ge­zien als pri­mi­tie­ve hol­be­wo­ners met zeer ba­saal ge­drag; nu wor­den ze vaak als mo­dern be­schouwd. Maar we moe­ten Ne­an­der­tha­lers niet ge­for­ceerd in één zo’n hok­je stop­pen. Ze heb­ben hun ei­gen unie­ke pa­troon.”

Het on­der­zoek is heel in­te­res­sant en kan uit­ein­de­lijk ook meer dui­de­lijk­heid ge­ven over de fac­to­ren die een rol speel­den in het uit­ster­ven van de Ne­an­der­tha­ler. Zo werd ge­dacht dat het een­zij­di­ge di­eet van de Ne­an­der­tha­ler op de mam­moetstep­pe de mens­ach­ti­gen heel kwets­baar maak­te en een bij­dra­ge le­ver­de aan hun uit­ster­ven. Maar nu dat di­eet veel­zij­di­ger blijkt dan ge­dacht, moe­ten we ook die aan­na­me her­zien.

(Scien­ti­as/fo­to: Sci-News.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.