Ford ziet om­zet en re­sul­ta­ten af­ne­men

Times of Suriname - - ECONOMIE -

CHICAGO - Ford Mo­tor Com­pa­ny heeft in het der­de kwar­taal een la­ge­re net­to­winst op een la­ge­re om­zet ge­re­a­li­seerd. Dit maak­te het Ame­ri­kaan­se au­to­con­cern gis­te­ren voor­beurs be­kend. De kwar­taal­om­zet van het con­cern kwam uit op 35.943 mil­joen dol­lar, een af­na­me met 6 pro­cent. In de au­to­mo­ti­ve di­vi­sie van het con­cern was de om­zet ge­daald naar 33,331 mil­joen dol­lar. Het be­drijfs­re­sul­taat voor be­las­tin­gen daal­de van 3,291 mil­joen dol­lar naar 1.387 mil­joen dol­lar en de net­to­winst daal­de van 2.192 mil­joen dol­lar naar 957 mil­joen dol­lar. Ford had in het der­de kwar­taal te ma­ken met la­ge­re kos­ten en min­der kos­ten ge­re­la­teerd aan de te­rug­roep van au­to’s dan ver­wacht. Het we­reld­wij­de markt­aan­deel daal­de 0,1 pro­cent­punt tot 7,5 pro­cent. Hal­ver­we­ge sep­tem­ber meld­de Ford in 2017 een da­ling van de re­sul­ta­ten ten op­zich­te van 2016 te voor­zien, ge­volgd door een ver­be­te­ring van het re­sul­taat in 2018. Dit be­ves­tig­de Ford don­der­dag. Voor 2016 voor­ziet Ford een winst voor be­las­ting van cir­ca 10,2 mil­jard dol­lar. Het aan­deel Ford no­teer­de gis­te­ren voor­beurs in de elek­tro­ni­sche han­del 1 pro­cent la­ger op 11,76 dol­lar. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.