Schan­daal jaagt Bar­clays op kos­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LONDEN - Bar­clays heeft af­ge­lo­pen kwar­taal nog eens 600 mil­joen pond (cir­ca 671 mil­joen eu­ro) ge­re­ser­veerd voor de com­pen­sa­tie van klan­ten aan wie in het ver­le­den slech­te ver­ze­ke­rin­gen zijn ver­kocht.

Daar­door liep de to­ta­le voor­zie­ning die Bar­clays dit jaar in het ka­der van het ver­ze­ke­rings­schan­daal trof op tot 1 mil­jard pond. Brit­se ban­ken boek­ten af­ge­lo­pen de­cen­nia ho­ge win­sten op de ver­koop van ver­ze­ke­rin­gen rond hy­po­the­ken, cre­dit­cards en an­de­re le­nin­gen. Die ver­ze­ke­rin­gen schoten vaak te­kort of wer­den ver­kocht aan klan­ten die er in het ge­heel niets aan had­den. De af­wik­ke­ling van het schan­daal heeft de Brit­se fi­nan­ci­ë­le sec­tor de af­ge­lo­pen ja­ren al zo’n 35 mil­jard pond ge­kost.

Bar­clays zag zijn net­to­winst vo­rig kwar­taal na­ge­noeg sta­bi­li­se­ren op 417 mil­joen pond. De ope­ra­ti­o­ne­le winst zak­te met 8 pro­cent naar 4,7 mil­jard pond.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.