Art­sen raad­den Susan se­lec­tie­ve abor­tus van vijf­ling aan

Times of Suriname - - PANORAMA -

Susan Thomp­son was 28 jaar toen ze zwan­ger werd van een vijf­ling. On­mid­del­lijk spra­ken art­sen over se­lec­tie­ve abor­tus. De vrouw was vast­be­slo­ten om de 5 foe­tus­sen een kans te ge­ven en wei­ger­de. Twin­tig jaar la­ter be­wijst ze haar ge­lijk met de­ze fo­to. Het was ui­ter­aard erg in­grij­pend voor Susan om te ho­ren te krij­gen dat ze zwan­ger was van een vijf­ling. Een cock­tail van vreug­de, ver­won­de­ring en angst over­spoel­de de Ame­ri­kaan­se ma­ma in spe en haar echt­ge­noot. Haar dok­ter raad­de di­rect de toe­pas­sing van een se­lec­tie­ve abor­tus aan, waar­bij het aan­tal foe­tus­sen zou wor­den ge­re­du­ceerd tot twee of maxi­maal drie om hun le­vens­kan­sen te ver­ho­gen. Na­dat het kop­pel had ge­wei­gerd, stuur­de de arts het door naar een spe­ci­a­list. Ook die gaf het­zelf­de ad­vies. En dat ging zo maar door die eer­ste maan­den. Her­haal­de­lijk werd hen op het hard ge­drukt om te kie­zen voor se­lec­tie­ve abor­tus. “Mijn man en ik heb­ben dit nooit over­wo­gen, nog geen se­con­de”, schreef Susan dins­dag in een post op de Fa­ce­book­pa­gi­na van Lo­ve What Mat­ters. Het echt­paar ge­loof­de rots­vast in de goe­de af­loop. “Twin­tig jaar la­ter kijk ik er­op te­rug en kan ik me geen le­ven zon­der hen voor­stel­len. Na­dat ze wa­ren af­ge­stu­deerd, zijn drie van mijn kin­de­ren het le­ger in­ge­gaan om ons land te die­nen en de twee an­de­ren vol­gen een me­di­sche rich­ting”, al­dus Susan. “Het zijn jon­ge vol­was­se­nen die hun ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men om on­ze we­reld be­ter te ma­ken. Ik heb er­voor ge­ko­zen om hun le­ven te red­den en nu red­den zij de le­vens van an­de­ren.” Het hart­ver­war­men­de ver­haal van Susan en haar vijf­ling raak­te een ge­voe­li­ge snaar bij ve­len. De Fa­ce­book­post kreeg al bij­na 400.000 li­kes.

(HLN/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.