Fo­to van be­nen wordt in­ter­ne­thit: wat is er­mee aan de hand?

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een In­st­agram­ge­brui­ker heeft het in­ter­net op z’n kop ge­zet met een fo­to van twee be­nen. Maar wat is er met de be­nen aan de hand? In­st­agram­mer Hun­ter plaatste de fo­to in sep­tem­ber op zijn In­st­agram­ac­count. De­ze week ver­scheen de fo­to in­eens op Twit­ter en het werd met­een een in­ter­ne­thit. Wat zie jij? Veel men­sen den­ken twee glim­men­de be­nen te zien. Maar als je nog eens goed kijkt, dan zie je dat er geen ver­s­houd­fo­lie of mas­sa­ge-olie op zit, maar dienst­au­to heeft la­ten ver­voe­ren zon­der dat hij er zelf bij dat het ge­woon wit­te verf is waar­door de be­nen lij­ken te glim­men. En he­laas, als je één keer de wit­te verf ziet, is er geen weg meer te­rug. De re­dac­tie van Buzz­feed ging op zoek en vond de per­soon van wie de be­nen zijn. Op hun si­te noe­men ze de­ze per­soon Cul­ver­hou­se. Het was he­le­maal niet haar be­doe­ling om de­ze il­lu­sie te cre­ë­ren.”Ik was be­zig met wat huis­werk voor mijn kunst­op­lei­ding”, ver­tel­de Cul­ver­hou­se aan Buzz­feed. “Ik had nog wat wit­te verf over op mijn kwast was. Pre­mier Da­niel And­rews van Vic­to­ria zei te­gen de om­roep en be­sloot om wil­le­keu­ri­ge lij­nen te te­ke­nen op mijn be­nen. Het was niet de be­doe­ling ont­slaat.

dat hij Her­bert niet om mijn be­nen te la­ten glim­men.” (RTL NIEUWS/ Fo­to:rtl nieuws.nl)

ABC

(NU/Fo­to: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.