Weet­jes-Weet­jes-Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2002 - Tuc­son, Ari­zo­na: Golfoor­logve­te­raan Ro­bert Flo­res keert te­rug naar de ver­pleeg­kun­deo­p­lei­ding waar hij nooit zijn di­plo­ma haal­de als stu­dent. Hij schiet drie le­ra­ren dood, en daar­na zich­zelf.

2013 - West-Eu­ro­pa wordt ge­trof­fen door de zwaar­ste storm sinds 1990. In Groot-Brit­tan­nië en Duits­land val­len vijf do­den, in Ne­der­land drie en in De­n­e­mar­ken één. In Lau­wers­oog wordt een wind­stoot van 152 km/u ge­re­gi­streerd.

Po­li­tiek

1918 - Ts­je­cho-Slo­wa­kije wordt on­af­han­ke­lijk van Oos­ten­rijk-Honga­rije.

2005 - In Bel­gië wordt op gro­te schaal ge­staakt te­gen het Ge­ne­ra­tie­p­act en het op­trek­ken van de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd van 58 naar 60 jaar.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1974 - Eer­ste vlucht van een Das­sault Su­per-Éten­dard, een aan­vals­ja­ger van de Fran­se vlieg­tuig­bou­wer Das­sault Avi­a­ti­on.

2009 - De NASA lan­ceert de ra­ket Ares I-X, de eer­ste test­vlucht van het Ares I-pro­gram­ma, dat on­der­deel is van het Pro­ject Con­stel­la­ti­on.

Ge­bo­ren

Eros Lu­ci­a­no Wal­ter Ra­maz­zot­ti Mo­li­na (Ro­me, 28 ok­to­ber 1963), be­ter be­kend als Eros Ra­maz­zot­ti, is een Ita­li­aan­se zan­ger, tekst­schrij­ver, com­po­nist en mu­ziek­pro­du­cer en één van de in­ter­na­ti­o­naal best­ver­ko­pen­de ar­ties­ten uit Ita­lië. Ra­maz­zot­ti brak in 1984 door in Ita­lië, toen hij het Fes­ti­val van San Re­mo won met Ter­ra pro­mes­sa. La­ter werd hij in­ter­na­ti­o­naal be­kend met hits als Se bastas­se una can­zo­ne, Ades­so tu, Mu­si­ca è en Co­se del­la vi­ta. Dit laat­ste num­mer, dat in 1993 ver­scheen, zong hij in 1998 nog eens in als du­et met Ti­na Tur­ner en be­haal­de daar­mee op­nieuw in­ter­na­ti­o­naal suc­ces. Ra­maz­zot­ti was van 1998 tot 2002 ge­trouwd met Mi­chel­le Hun­zi­ker. In 1996 kreeg hij met haar een doch­ter. Met zijn hui­di­ge echt­ge­no­te, Ma­ri­ca Pel­le­gri­nel­li, heeft hij een doch­ter en een zoon. (fo­to:in­gres­sosweb.com)

Ju­lia Fi­o­na Ro­berts (At­lan­ta, 28 ok­to­ber 1967) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce. Ze kreeg een Aca­de­my Award voor haar hoofd­rol in Er­in Brock­ovich (2000), na­dat ze eer­der al ge­no­mi­neerd werd voor Steel Mag­no­li­as (1990) en Pret­ty Wo­man (1991). Daar­naast won ze meer dan der­tig an­de­re ac­teer­prij­zen, waar­on­der Gol­den Glo­bes voor zo­wel Steel Mag­no­li­as, Pret­ty Wo­man als Er­in Brock­ovich, een BAFTA Award voor Er­in Brock­ovich en Na­ti­o­nal Board of Re­view Awards voor Prêt-àPor­ter (sa­men met de ge­he­le cast), Er­in Brock­ovich en Clo­ser. Ro­berts is ge­trouwd met ca­me­ra­man Dan­ny Mo­der, Sa­men kre­gen ze in 2004 een twee­ling, een doch­ter en een zoon, die in een zie­ken­huis in Los An­ge­les wer­den ge­bo­ren. In 2007 be­viel Ro­berts in het­zelf­de zie­ken­huis van hun der­de kind, we­der­om een zoon. Al­le kin­de­ren kre­gen de ach­ter­naam van hun va­der. (fo­to:i0.wp.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.