Pro­test­ver­ga­de­ring Tap­pers af­ge­last

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De pro­test­bij­een­komst van het tech­nisch en ad­mi­ni­stra­tief per­so­neel van de uni­ver­si­teit (Tap­pers) is af­ge­last. Don­der­dag zijn er in dit ka­der be­spre­kin­gen ge­voerd tus­sen de mi­nis­ter van On­der­wijs We­ten­schap en Cul­tuur en het fe­de­ra­tie­be­stuur van uni­ver­si­teits­bon­den. Fe­de­ra­tie­voor­zit­ter Hu­go Blan­ker is niet te­vre­den over het re­sul­taat van de­ze ses­sie.

“Wij zijn tot een punt ge­ko­men, waar­bij wij wil­len pro­be­ren te ge­ra­ken tot een ont­werp ge­meen­schap­pe­lij­ke be­slui­ten­lijst. Als de voor­te­ke­nen niet be­drie­gen, kun­nen wij de ko­men­de week een aan­vaard­baar tus­sen­ver­slag pre­sen­te­ren aan de le­den. Daar­om is de pro­test­ver­ga­de­ring voor­als­nog aan­ge­hou­den. Hie­rin zul­len wij pro­be­ren de on­der­wer­pen punts­ge­wijs vast te leg­gen, met an­de­re woor­den, waar­mee wij al ge­za­men­lijk in­stem­men, wat nog in dis­cus­sie is en waar­over wij geen over­een­stem­ming heb­ben be­reikt, of kun­nen be­rei­ken. Pas daar­na is het zin­vol om op de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring ver­slag te doen aan de le­den voor het in­ne­men van stand­pun­ten”, al­dus Blan­ker. De hei­kel­pun­ten be­tref­fen van­af mis­ken­ning, ne­po­tis­tisch han­de­len van bin­nen de uni­ver­si­teit tot en met de in­voe­ring van een ver­be­terd ei­gen be­lo­nings­struc­tuur en uit­ke­ring van ach­ter­stal­li­ge pe­ri­o­die­ken. Hie­ron­der dient ook te wor­den ver­staan; de vast­stel­ling en uit­voe­ring van een loop­baan­ont­wik­ke­lings­plan voor el­ke werk­ne­mer, con­stan­te ver­be­te­ring van de vei­lig­heid van de werk­om­stan­dig­he­den en het her­ac­ti­ve­ren van de klach­ten­com­mis­sie. De Werk­ne­mers Fe­de­ra­tie Uni­ver­si­teit heeft daar­bij ook de ac­tu­e­le wur­gen­de fi­nan­ci­eel-eco­no­mi­sche ef­fec­ten op de le­den van de lid­bon­den aan de or­de ge­steld. Voor wat be­treft de di­rect ma­te­ri­ë­le as­pec­ten, zo­als uit­be­ta­ling van ach­ter­stal­li­ge jaar­af­wis­se­ling­gra­ti­fi­ca­tie, zijn par­tij­en het nog niet eens. Het­zelf­de geldt ook voor uit­be­ta­ling van ach­ter­stal­li­ge pe­ri­o­die­ken, meldt de pers­dienst van de COL.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.