Twee vrou­wen in vrij­heid ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee vrou­wen, die wor­den ver­dacht van ver­duis­te­ring van geld van hun werk­ge­ver, zijn de­ze week door het Open­baar Mi­nis­te­rie in vrij­heid ge­steld. Ze kre­gen ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Ra­oul Lo­bo en Jo­hn Moe­ra­hoe. Lo­bo zegt aan de krant dat de vrou­wen toe­ge­ven dat ze geld had­den ver­duis­terd van een win­kel waar ze werk­ten. Vol­gens hem was er daar­om geen on­der­zoeks­be­lang om hen lan­ger aan te hou­den. Hij heeft toen een ver­zoek in­ge­diend op ba­sis van ar­ti­kel 54a van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring om hen in vrij­heid te krij­gen. Nog voor­dat dit ver­zoek werd be­han­deld, zijn de vrou­wen in vrij­heid ge­steld door het Open­baar Mi­nis­te­rie. Lo­bo zegt dat zijn cli­ën­ten be­reid zijn het ver­duis­ter­de be­drag aan de be­na­deel­de te­rug te be­ta­len. Bei­den za­mel­den geld in en stuur­den dat voor de aan­ge­ver, maar die wei­ger­de het in ont­vangst te ne­men. De be­na­deel­de vond dat de vrou­wen voor het straf­ba­re feit de bak in moesten. Vol­gens de raads­man heb­ben de vrou­wen niet al­leen be­reid­heid ge­toond, maar die ook ge­ëxe­cu­teerd. Hij zegt dat in de­ze zaak al­le on­der­zoe­ken zijn af­ge­rond. Er heeft con­fron­ta­tie plaats­ge­von­den tus­sen de ver­dach­ten en de be­na­deel­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.