Bur­ger­va­ders roe­pen op tot vre­de en een­heid

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE – Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Wed­pre­kash Joe­loem­singh heeft don­der­dag­avond sa­men met zijn col­le­ga Laks­miena­rain Doe­bay uit Sa­ram­ac­ca die voor­zit­ter is van de So­ci­aal Cul­tu­re­le Ver­e­ni­ging Ka­rish­ma (SCV Ka­rish­ma) de gro­te diya aan­ge­sto­ken op het Brasap­lein. De diya zal bran­den tot en met maan­dag en zal na een gro­te ha­wan (kerk­dienst) wor­den ge­doofd. Het aan­ste­ken ge­schied­de na en­ke­le toe­spra­ken en een ge­bed van een pan­diet. Met het aan­ste­ken van de Nic­ke­rie diya is het start­sein ge­ge­ven voor de vijf­daag­se ac­ti­vi­tei­ten in ver­band met het Di­va­li dat zon­dag wordt ge­vierd. Dit feest staat in het te­ken van de over­win­ning van het goe­de op het kwa­de of het licht op de duis­ter­nis. Het is de zes­de keer dat Ka­rish­ma ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert rond Di­va­li. Van­avond wordt de tra­di­ti­o­ne­le Di­va­li­op­tocht ge­hou­den door de stra­ten van Nieuw­Nic­ke­rie. Tij­dens zijn toe­spraak be­na­druk­te Doe­bay dat het licht eerst in het hart moet schij­nen. Het is heel be­lang­rijk dat het hart van de mens geen duis­te­re hoek­jes heeft. Dit be­te­kent dat er vre­de in de mens moet zijn. Ook Joe­loem­singh be­na­druk­te dat de men­sen in een­heid en vre­de met el­kaar moe­ten le­ven. Het pu­bliek kon ge­nie­ten van prach­ti­ge bha­jans (re­li­gi­eu­ze lied­jes) die af­ge­speeld en ge­zon­gen wer­den.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.