On­der­te­ke­nen MOU

Times of Suriname - - BINNENLAND -

bij­dra­gen tot het pro­fes­si­o­na­li­se­ren van de pro­duc­tie. De WUFS­voor­zit­ter bracht na­mens de le­den haar dank uit aan mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo voor de sa­men­wer­king, om­dat de be­winds­vrouw zich al­tijd in­zet om vrou­wen op el­ke wij­ze bin­nen haar be­reik, te sti­mu­le­ren. Te­vens is Lieuw A Soe het di­rec­tie­team zeer er­ken­te­lijk voor het ge­duld en de ad­vies die heb­ben bij­ge­dra­gen aan de tot­stand­ko­ming van de­ze mijl­paal. “Met wils­kracht en ver­trou­wen naar el­kaar toe is we­der­om be­we­zen dat Su­ri­na­me in staat is te pro­du­ce­ren”, be­krach­tigt de voor­zit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.