Be­kend dat het heel slecht gaat in re­tail

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - De vak­bon­den CNV en FNV zien in de slui­ting van vier C&A-fi­li­a­len in 2017 geen voor­bo­de voor meer slui­tin­gen.

“Het is be­kend dat het slecht gaat in de re­tail en dat be­te­kent dat be­drij­ven hun win­kels voort­du­rend on­der de loep ne­men. Het kan dus zijn dat de­ze win­kels ge­woon slecht draai­den”, zegt CNV-be­stuur­der Mar­tijn den Heij­er. Dat is ook de me­ning van FNV-be­stuur­der Niels Suij­ker. “De me­de­wer­kers zijn op 12 ok­to­ber al in­ge­licht. Re­tai­lers be­oor­de­len hun fi­li­a­len voort­du­rend.” De FNV spreekt mo­men­teel met C&A over een nieu­we cao, maar Suij­ker heeft geen aan­wij­zin­gen dat er meer win­kels dicht­gaan.

Mo­de­ke­ten C&A doet vol­gend jaar in Ne­der­land vier fi­li­a­len dicht van­we­ge slech­te be­drijfs­eco­no­mi­sche re­sul­ta­ten. C&A ver­wacht de ko­men­de ja­ren geen ver­be­te­ring op de­ze lo­ca­ties. Dat staat in een brief van de HR-di­rec­teur van C&A aan het per­so­neel. De slui­ting van twee fi­li­a­len in Utrecht, op Ka­na­len­ei­land en Vre­den­burg, en in Pijn­ac­ker en Nij­ver­dal heeft geen ge­dwon­gen ont­sla­gen tot ge­volg. C&A heeft nu nog 132 win­kels in Ne­der­land.

Hoe het be­drijf, dat we­reld­wijd 1575 win­kels heeft in twin­tig lan­den, er pre­cies voor­staat, valt niet te zeg­gen. C&A pu­bli­ceert geen cij­fers. Het be­drijf was don­der­dag niet be­reik­baar voor com­men­taar.

“De slui­ting van de win­kels hoeft niet aan te ge­ven dat het slecht gaat met C&A”, zegt re­tail­des­kun­di­ge Paul Moers. “De win­kel in Utrecht zit dicht bij een enor­me C&A in Hoog Cat­ha­rij­ne. De an­de­re drie zijn klei­ne ves­ti­gin­gen.” Het gro­te voor­deel van C&A bo­ven V&D, MS Mo­de en McG­re­gor, die al­le­maal uit de win­kel­straat ver­dwe­nen, is dat de win­kel­ke­ten ei­ge­naar is van de pan­den. Dat wa­ren de an­de­re win­kel­ke­tens niet. C&A heeft dus geen last van ho­ge hu­ren. “Maar de ke­ten heeft wel pro­ble­men”, zegt Moers. Hij wijst daar­bij op de op­komst van con­cur­ren­ten als Za­ra en H&M, die zich op de­zelf­de markt rich­ten en die kwa­li­ta­tief goe­de pro­duc­ten aan­bie­den voor een la­ge prijs. (De Te­le­graaf/ fo­to: pers­groep.net)

za­ter­dag 29 ok­to­ber SCCN TV 17.1

08:00 Spain - La Li­ga:

Spor­ting Gijon - Se­vil­la 10:05 NBA High­lights (herh) 11:15 Spain - La Li­ga:

Ala­vés - Re­al Ma­drid 13:30 Spain - La Li­ga: At­lé­ti­co Ma­drid - Mála­ga

15:45 Spain - La Li­ga:

Bar­cel­o­na - Gra­na­da 17:55 NBA Ac­ti­on (herh) 18:30 Smack­down (herh) 20:30 NBA:

Memphis @ New York 23:00 Dra­ma se­rie:

Qu­een of the South 23:45 Mo­vie: Wrong Turn 4

Bloody Be­gin­nings 01:20 Mo­vie:

Vic­tor Fran­ken­stein 03:10 Mo­vie: One and Two 04:40 Doc.: I Am Ali

06:30 Car­toons

Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den

SCCN TV 17.2

07:45 Kin­der­se­rie:

Spon­ge Bob

08:30 Eng­land - Pre­mier League:

Sun­der­land - Ar­sen­al 10:30 Miss Earth 2016 12:25 Doc.:

Hump­back Wha­les

Mo­de­ke­ten C&A doet vol­gend jaar in Ne­der­land vier fi­li­a­len dicht van­we­ge slech­te be­drijfs­eco­no­mi­sche re­sul­ta­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.