Ban­ken­sec­tor wil mis­stan­den aan­pak­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Der­tien Ne­der­land­se ban­ken heb­ben gis­te­ren een over­een­komst ge­te­kend waar­in zij be­lo­ven om mis­stan­den in hun sec­tor aan te pak­ken. Ook de mi­nis­ters Jeroen Dijs­sel­bloem (Fi­nan­ci­ën) en Li­li­an­ne Plou­men (Bui­ten­land­se Han­del en Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king) heb­ben hun hand­te­ke­ning ge­zet. Er zal bij in­ves­te­rin­gen van ban­ken of hun za­ke­lij­ke part­ners wor­den ge­ke­ken of er geen men­sen­rech­ten wor­den ge­schon­den. Zo moet bij­voor­beeld kin­der­ar­beid wor­den voor­ko­men. “Be­drij­ven die be­trok­ken zijn bij slech­te ar­beids­om­stan­dig­he­den, mi­li­eu­ver­vui­ling of het on­eer­lijk ont­ei­ge­nen van land heb­ben al­le­maal een bank­re­ke­ning of een le­ning. Ban­ken spre­ken nu af dat zij hun in­vloed wil­len ge­brui­ken om de­ze men­sen­rech­ten­schen­din­gen door hun klan­ten te­gen te gaan”, al­dus Plou­men. Dijs­sel­bloem: “In het con­ve­nant zijn ook af­spra­ken ge­maakt over trans­pa­ran­tie. Het moet dui­de­lijk zijn voor con­su­men­ten in wel­ke sec­to­ren ban­ken in­ves­te­ren en hoe zij hun klan­ten aan­spre­ken op hun men­sen­rech­ten­be­leid.” On­der meer ING, ABNAMRO, Ra­bo­bank, de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Ban­ken, de vak­bon­den FNV en CNV en de ngo’s Ox­fa­mNo­vib, Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal en Pax doen mee. De af­spra­ken tus­sen ban­ken, over­heid, maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties en vak­bon­den zijn ge­maakt on­der lei­ding van oud-mi­nis­ter van Mi­li­eu Jac­que­li­ne Cra­mer. Eer­der sloot mi­nis­ter Plou­men al soort­ge­lij­ke con­ve­nan­ten met de ko­len- en tex­tiel­sec­tor. Deel­na­me aan het zo­ge­he­ten con­ve­nant Ban­cai­re Sec­tor is vrij­wil­lig, maar niet vrij­blij­vend. De ban­ken rap­por­te­ren hun re­sul­ta­ten via de So­ci­aal Eco­no­mi­sche Raad aan een com­mis­sie. Als ban­ken af­spra­ken niet na­ko­men, kun­nen zij hier door de an­de­re par­tij­en op wor­den aan­ge­spro­ken en des­noods uit het con­ve­nant wor­den ge­zet.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.