Ei­ge­na­ren mo­nu­men­ten boos op Den Haag

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ei­ge­na­ren van mo­nu­men­ten lo­pen te hoop te­gen het af­bou­wen van de be­las­ting­af­trek voor on­der­houd en res­tau­ra­tie. Dins­dag gaan ze naar de Twee­de Ka­mer met een pe­ti­tie die vol­gens ei­gen zeg­gen al on­der­te­kend is door zo’n 10.000 men­sen.

“De ver­plich­te zorg voor hun mo­nu­men­ten­wo­ning dreigt veel van de ruim 30.000 ei­ge­na­ren bo­ven het hoofd te groei­en”, zei de Ver­e­ni­ging Ei­gen Huis gis­te­ren al. Ze voor­ziet bo­ven­dien dat de waar­de en ver­koop­baar­heid van rijks­mo­nu­men­ten on­der druk ko­men te staan als ge­volg van de aan­zien­lijk stij­gen­de woon­las­ten.

Van de 57 mil­joen eu­ro die er nu per jaar kan wor­den af­ge­trok­ken, blijft de ko­men­de ja­ren tel­kens 32 mil­joen over. Het groot­ste deel van dit be­drag is in 2017 en 2018 nog als af­trek be­doeld voor men­sen die al met klus­sen zijn be­gon­nen. Voor men­sen die nog wil­len gaan op­knap­pen is er vol­gens Ma­thijs Wit­te van de erf­goed­ver­e­ni­ging Bond Heem­schut 11 mil­joen per jaar over en gaat hun af­trek neer­ko­men op een maxi­ma­le af­trek van 2500 eu­ro per ei­ge­naar.

In 2019 wordt de­ze over­gangs­re­ge­ling op­ge­volgd door een spe­ci­fie­ker toe­ge­pas­te sub­si­die­re­ge­ling van 32 mil­joen. Vol­gens de re­ge­ring treft mo­nu­men­ten­af­trek maar be­perkt doel. Vaak wor­den er in­gre­pen mee be­kos­tigd die zon­der af­trek ook wel zou­den zijn ge­daan, is de ge­dach­te. De op­stel­lers van de pe­ti­tie spre­ken van een ‘mo­nu­men­ta­le ver­gis­sing’. “Niet ie­der­een die in een mo­nu­ment woont, zit ook goed bij kas”, zegt Wit­te. “Hier is geen in­hou­de­lij­ke af­we­ging aan voor­af ge­gaan. Even­min zijn de con­se­quen­ties goed in kaart ge­bracht”, kla­gen de ac­tie­voer­ders over de plan­nen. Ze voor­zien in de nieu­we re­ge­ling ook veel bu­reau­cra­tie. De Twee­de Ka­mer praat de ko­men­de twee maan­da­gen over het on­der­werp.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.