Ver­ras­sen­de vrij­spraak boe­ren­be­zet­ters Ore­gon

Times of Suriname - - BUITENLAND -

met cow­boy­hoe­den en Ame­ri­kaan­se vlag­gen een kan­toor in het Mal­heur Na­ti­o­nal Wild­li­fe Re­fu­ge in het zuid­oos­ten van Ore­gon. Aan­lei­ding was de ge­van­ge­nis­straf voor twee vee­boe­ren die in 2012 brand had­den gesticht op land dat in han­den is van de fe­de­ra­le over­heid. Naar ei­gen zeg­gen om vreem­de plan­ten bui­ten de deur te hou­den en om hun vee­voer­voor­raad te­gen een bos­brand te be­scher­men, maar vol­gens de rech­ter om spo­ren van een il­le­ga­le jacht­par­tij uit te wis­sen.

De be­zet­ting werd uit­ein­de­lijk vreed­zaam be­ëin­digd na­dat de laat­ste be­zet­ters zich in fe­bru­a­ri had­den over­ge­ge­ven. Een eer­de­re po­ging van de FBI om een ein­de te ma­ken aan het pro­test leid­de tot een schiet­par­tij waar­bij de woord­voer­der van de be­we­ging, Ro­bert ‘La Voy’ Fi­ni­cum, werd ge­dood. Acht an­de­ren wer­den ge­ar­res­teerd, waar­on­der de Bun­dy’s.

Jui­chen­de aan­han­gers van de Bun­dy’s bij het ge­rechts­ge­bouw ver­wel­kom­den de uit­spraak als een over­win­ning voor de vrij­heid om in ver­zet te gaan te­gen fe­de­ra­le on­der­druk­king. Zij zien in het oor­deel een recht­vaar­di­ging van de po­li­tie­ke ide­o­lo­gie van pa­tri­ot­tis­tisch ver­zet, waar een diep wan­trou­wen je­gens de over­heid aan ten grond­slag ligt. “We zijn zo dank­baar voor de ju­ry­le­den die zich niet heb­ben la­ten be­ïn­vloe­den door al­le on­zin”, ver­telt een van de symp­ha­ti­san­ten aan pers­bu­reau Reu­ters.

Na de vrij­spraak eis­te de ad­vo­caat van de Bun­dy’s dat zij di­rect wer­den vrij­ge­la­ten. De rech­ter wei­ger­de dat: de broers moe­ten nog te­recht­staan voor een in­ci­dent uit 2014. Am­mon en Ry­an Bun­dy en hun va­der kre­gen het toen aan de stok met fe­de­ra­le agen­ten in de staat Ne­va­da. De au­to­ri­tei­ten wil­den toen het vee van va­der Cli­ven Bun­dy in be­slag ne­men om­dat hij de koei­en ja­ren­lang zon­der be­ta­ling op land van de fe­de­ra­le over­heid had la­ten gra­zen. Voor de be­zet­ting van het na­tuur­park in Ore­gon zijn in to­taal 26 men­sen in staat van be­schul­di­ging ge­steld. De twee­de groep ver­schijnt in fe­bru­a­ri vol­gend jaar voor de rech­ter. (de Volks­krant)

Am­mon Bun­dy, een van de pro­test­lei­ders, is gis­te­ren niet schul­dig be­von­den. (New York News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.