Co­lom­bia stelt vre­des­ge­sprek­ken met ELN uit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Co­lom­bi­aan­se re­ge­ring heeft de vre­des­on­der­han­de­lin­gen met de gu­e­r­il­la­be­we­ging ELN uit­ge­steld naar een na­der te be­pa­len da­tum. “Het be­gin van de ge­sprek­ken was don­der­dag ge­pland, maar voor­al­eer er ge­praat kan wor­den, moet de ont­voer­de po­li­ti­cus Odín Sán­chez wor­den vrij­ge­la­ten”, al­dus pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos, die de on­der­han­de­laars heeft op­ge­dra­gen niet naar de Ecu­a­doraan­se hoofd­stad Qui­to te vlie­gen. De re­ge­ring heeft steeds de vrij­la­ting van gij­ze­laars als voor­waar­de voor­op­ge­steld om vre­des­ge­sprek­ken van start te la­ten gaan. Het is ech­ter niet dui­de­lijk hoe­veel men­sen zich nog in de han­den van ELN be­vin­den. Sán­chez is een van de laat­ste pro­mi­nen­te gij­ze­laars van de re­bel­len. Voor­ma­lig par­le­ments­lid Odín Sán­chez bood zich­zelf in maart aan bij ELN in ruil voor de vrij­la­ting van zijn zie­ke broer Pa­tro­ci­nio, die in au­gus­tus 2013 werd ont­voerd. De hoofd­on­der­han­de­laar van de Co­lom­bi­aan­se re­ge­ring Ju­an Ca­mi­lo Re­stre­po heeft on­der­tus­sen ver­klaard dat het In­ter­na­ti­o­na­le Ro­de Kruis hem op de hoog­te heeft ge­bracht dat de ope­ra­tie om Odín Sán­chez te be­vrij­den, van start is ge­gaan. ELN-lei­der Pa­blo Bel­tran ver­zet zich te­gen het uit­stel en meld­de via Twit­ter dat de on­der­han­de­laars van de re­bel­len pro­be­ren de on­der­han­de­lin­gen een van de ko­men­de da­gen van start te la­ten gaan.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.