Tien­tal­len mi­li­eu­ac­ti­vis­ten ge­ar­res­teerd bij aan­leg Ame­ri­kaan­se pijp­lijn

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De po­li­tie in de Ame­ri­kaan­se staat North Da­ko­ta heeft don­der­dag tien­tal­len de­mon­stran­ten op­ge­pakt. Die kam­peer­den op de plek waar een olie­pijp­lijn ge­bouwd gaat wor­den, de Da­ko­ta Ac­ces Oil Pi­pe­li­ne. Vol­gens agen­ten ge­droe­gen de de­mon­stran­ten zich agres­sief door ste­nen naar hen te gooi­en. Er zou­den geen ge­won­den zijn ge­val­len. Meer dan twin­tig mi­li­eu­ac­ti­vis­ten wer­den ge­ar­res­teerd. Het pro­test te­gen de aan­leg van de olie­pijp­lijn duurt al maan­den, maar es­ca­leer­de de­ze week. De­mon­stran­ten zet­ten af­ge­lo­pen week­end een ten­ten­kamp op het pri­vé­ter­rein waar er wordt ge­werkt aan de pijp­lijn die in to­taal zo’n 2.000 ki­lo­me­ter lang is.

De lei­ding moet olie ver­voe­ren van het wes­ten van North Da­ko­ta naar de staat Il­li­nois. De rou­te gaat over een in­di­a­nen­re­ser­vaat. De be­wo­ners zijn bang dat de aan­leg cul­tu­re­le plek­ken ver­stoort en dat even­tu­e­le lek­ka­ge wa­ter­re­ser­voirs ver­vuilt. Vol­gens de Staat zijn er geen plek­ken van cul­tu­re­le waar­de op de pijp­lijn­rou­te.

Woens­dag kre­gen de de­mon­stran­ten het ver­zoek vrij­wil­lig te ver­trek­ken, maar dat de­den ze niet. Een dag la­ter greep de po­li­tie in met mi­li­tai­re voer­tui­gen, he­li­kop­ters en een vlieg­tuig. Agen­ten om­sin­gel­den het ten­ten­kamp waar zo’n 200 de­mon­stran­ten ver­ble­ven. Ze kre­gen de op­roep te ver­trek­ken. De­ge­nen die niet luis­ter­den, wer­den op­ge­pakt. De po­li­tie ge­bruik­te pep­per­spray. Vol­gens de com­mis­sa­ris was ont­rui­ming on­ver­mij­de­lijk om­dat de de­mon­stran­ten de open­ba­re vei­lig­heid in ge­vaar brach­ten. De po­li­tie draagt het nu ont­ruim­de ter­rein over aan de ei­ge­naar, een ont­wik­ke­laar. Maar een be­wo­ner van het in­di­a­nen­re­ser­vaat In­di­an Rock waar­schuw­de te­gen­over pers­bu­reau AP dat er meer de­mon­stran­ten ko­men. “Ook al stop­pen ze ie­der­een in de ge­van­ge­nis, dan zijn er mor­gen twee keer zo­veel en el­ke dag ko­men er meer.”

(de Volks­krant)

Het pro­test te­gen de aan­leg van de olie­pijp­lijn duurt al maan­den maar es­ca­leer­de de­ze week. (Hous­ton Chro­ni­cle)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.