Bill ver­dien­de 7.600 eu­ro per mi­nuut en Hil­la­ry kreeg leu­ke ex­tra’s

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Hil­la­ry Clin­ton en haar man Bill lig­gen flink on­der vuur door een nieu­we Wi­kiLeaks-mail waar­uit blijkt op wel­ke wij­ze ze in vijf­tien jaar tijd 155 mil­joen dol­lar ver­dien­den met du­re toe­spra­ken.

In het stuk is on­der an­de­re te le­zen hoe een Erics­son­di­rec­teur werd over­ge­haald om Bill uit te no­di­gen twee toe­spra­ken te hou­den in Hong Kong. De oud-pre­si­dent ver­dien­de een mil­joen dol­lar voor de twee spee­ches van elk een uur, goed voor 7.600 eu­ro per mi­nuut. De deal, waar­van de­tails al eer­der be­kend wer­den, kwam tot stand na­dat de man die Bill aan lu­cra­tie­ve con­trac­ten moest hel­pen, Dou­g­las Band, de Erics­son-di­rec­teur ont­moet­te op een za­ken­reis. Uit het stuk, op­ge­steld door Band, blijkt hoe gro­te be­drij­ven die geld ga­ven aan de om­stre­den lief­da­dig­heids­in­stel­ling Clin­ton Foun­da­ti­on te­ge­lij­ker­tijd wer­den aan­ge­zet om Bill du­re toe­spra­ken toe te ken­nen. Ook zorg­den Band en zijn col­le­ga’s er­voor dat de Clin­ton-fa­mi­lie, en dus ook Hil­la­ry, leu­ke din­gen kre­gen toe­ge­speeld zo­als rei­zen met pri­vé­vlieg­tui­gen, ho­tel­ka­mers en va­kan­ties.

Het do­cu­ment laat zien hoe de za­ke­lij­ke be­lan­gen van de Clin­tons ver­strikt raak­ten met het wer­ven van geld voor de stich­ting. Band, een me­de­wer­ker van Bill in het Wit­te Huis, zorg­de de af­ge­lo­pen ja­ren er­voor dat de por­te­mon­nee van de oud-pre­si­dent werd ge­spekt met 50 mil­joen dol­lar aan con­trac­ten. Band stuur­de het over­zicht van wat hij fi­nan­ci­eel al­le­maal voor de Clin­tons voor el­kaar had ge­kre­gen per e-mail naar Jo­hn Po­de­sta, al ja­ren een ver­trou­we­ling van het echt­paar. De e-mail maakt deel uit van de 55 dui­zend ge­hack­te e-mails van Po­de­sta, nu cam­pag­ne­voor­zit­ter van Hil­la­ry, die Wi­kiLeaks in han­den heeft. Do­nald Trump en de Re­pu­bli­kei­nen ge­brui­ken het stuk nu om op­nieuw te be­to­gen dat de Clin­tons hun stich­ting, die hulp­pro­jec­ten in de Der­de We­reld fi­nan­ciert, ge­bruik­ten om er zelf rij­ker aan te wor­den. Vol­gens Trump be­wijst Bands over­zicht dat de De­mo­cra­ti­sche pre­si­dents­kan­di­daat cor­rupt is. “Als de Clin­tons be­reid zijn om het spel­le­tje zo te spe­len toen ze niet in het Wit­te Huis wa­ren, stel je dan voor wat ze zul­len doen als ze op­nieuw de kans krij­gen in het Oval Of­fi­ce”, zei hij don­der­dag op cam­pag­ne.

Vol­gens de Re­pu­bli­kein­se par­tij­voor­zit­ter Rein­ce Prie­bus is de e-mail hét be­wijs voor hoe het echt­paar de Clin­ton Foun­da­ti­on ge­bruik­te om mil­joe­nen te ver­die­nen. De De­mo­cra­ti­sche pre­si­dents­kan­di­daat zweeg don­der­dag op cam­pag­ne over de me­mo van Band. Clin­ton ligt al maan­den on­der vuur om­dat ze als mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken mo­ge­lijk rij­ke do­nors van de stich­ting heeft ont­moet in ruil voor geld­do­na­ties. Hoe­wel ze in het stuk niet voor­komt, ver­sterkt de me­mo het beeld dat de fi­nan­ci­ë­le be­lan­gen van de stich­ting en die van de Clin­tons door el­kaar lie­pen. Een voor­ma­li­ge ad­vi­seur van Clin­ton speel­de een be­lang­rij­ke rol bij het re­ge­len van vet be­taal­de toe­spra­ken voor haar man. De Clin­ton-cam­pag­ne wei­ger­de don­der­dag in te gaan op de me­mo. Net als het ge­val was bij al­le an­de­re ge­lek­te e-mails, wijst de cam­pag­ne erop dat de e-mails zijn ge­hackt door de Rus­sen. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.