Jer­r­e­ni­se en de ka­bou­ters

Times of Suriname - - KINDERPAGINA -

Een zes ja­ri­ge meis­je heeft haar ei­gen ka­bou­ters! Be­staat dat wel? Voor Jer­r­e­ni­se is het toch waar, al­leen zijn de ka­bou­ters van steen. Maar voor haar zijn het ech­te le­ven­de we­zens, dit tot er­ger­nis van haar oma. “Zet het neer, Jer­r­e­ni­se! Laat het niet val­len, ik waar­schuw je niet meer.” Maar Jer­r­e­ni­se tilt de ka­bou­ters op als­of het ba­by’s zijn. Voor­zich­tig is ze wel, want zo’n een beeld weegt best wel zwaar en als het op je voet te­recht komt, doet het

ze­ker pijn. De ka­bou­ters heb­ben he­le mooie kleu­ren; groen, rood, geel, zwart en wit. Aan­dacht krij­gen zij el­ke dag, want Jer­r­e­ni­se speelt om de beurt met hen. Tus­sen de ka­bou­ters zie je ook een­den, pa­trij­zen en ha­nen. Ja­wel, voor het bal­kon van oma heb­ben de­ze beel­den al­le­maal een plaats ge­kre­gen. Vol­gens oma moe­ten de plan­ten­bak­ken nog ko­men waar­door haar nieu­we huis een heel mooie fleu­ri­ge aan­ge­zicht krijgt. Oma werkt heel hard en daar­om is Jer­r­e­ni­se, on­danks haar jon­ge leef­tijd, heel erg be­hulp­zaam en ge­hoor­zaam als oma haar wat klei­ne klus­jes laat doen. Al­les krijgt zij van oma, maar ge­hoor­zaam­heid is voor oma heel be­lang­rijk. Dus de ka­bou­ters wor­den wel ge­aaid en op­ge­tild maar al­tijd on­der toe­zicht van oma. Daar­om zit oma el­ke mid­dag in haar luie stoel, waar zij Jer­r­e­ni­se goed in de ga­ten kan hou­den.

(GP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.