Va­der Ney­mar blij met con­tract­ver­len­ging

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ney­mar da Sil­va San­tos Sr. is zeer te spre­ken over de con­tract­ver­len­ging van zijn zoon bij Bar­cel­o­na. De aan­val­ler on­der­te­ken­de eer­der de­ze maand een nieu­we ver­bin­te­nis met de Ca­ta­la­nen tot me­dio 2021, on­danks con­cre­te be­lang­stel­ling van Pa­ris Saint-Ger­main. “Hij is heel ge­luk­kig met zijn con­tract­ver­len­ging”, zo ver­ze­kert de Bra­zi­li­aan.

“Hij wil­de van kleins af aan in Span­je spe­len en Bar­cel­o­na was de club die hem wil­de”, zo ver­tel­de Ney­mar da Sil­va San­tos Sr., in ge­sprek met Ca­de­na Co­pe. “In de­cem­ber wa­ren de on­der­han­de­lin­gen al min of meer af­ge­rond. Er was spra­ke van een mon­de­ling ak­koord en we wacht­ten tot ju­ni om te te­ke­nen. Er moesten nog wat din­gen wor­den bij­ge­steld en ver­an­derd, om geen pro­ble­men te cree­ë­ren.”

“We maak­ten ons geen zor­gen, we ble­ven rus­tig on­der de si­tu­a­tie”, zo ver­ze­kert zijn va­der en zaak­waar­ne­mer. “Men houdt er­van om over Ney­mar te pra­ten, over even­tu­e­le trans­fers, over ge­ruch­ten... Er is al­tijd wel iets om over te pra­ten. Dat ge­beur­de al sinds zijn tijd bij San­tos.” Ney­mar da Sil­va San­tos Sr. wil niet te lang stil­staan bij de in­te­res­se uit Pa­rijs. “Als ie­mand Ney­mar wil over­ne­men, moet men een voor­stel aan Bar­cel­o­na doen: een bod tot over­na­me en be­reid zijn om be­las­tin­gen te be­ta­len.” “Als Bar­cel­o­na zegt: ‘Ney­mar gaat niet ver­trek­ken’ maar Ney­mar wil wel weg, dan zal de trans­fer­clau­su­le moe­ten wor­den be­taald. Dat is 190 mil­joen eu­ro, ex­clu­sief be­las­tin­gen. In to­taal, met zijn sa­la­ris in­be­gre­pen, was het bij­na 430 mil­joen eu­ro. Ik ben de va­der van Ney­mar en ik ben zijn zaak­waar­ne­mer, maar het is moei­lijk om te den­ken dat mijn zoon een be­drijf is. Ik moet ook als va­der aan hem den­ken. Ik wil dat hij ge­luk­kig is. En dat is hij bij Bar­cel­o­na.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.