Ro­nal­do ver­dient Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fran­ce Foot­ball maak­te af­ge­lo­pen maan­dag de lijst met kans­heb­bers voor de Bal­lon d’Or be­kend en zo­als elk jaar zijn Li­o­nel Mes­si en Cris­ti­a­no Ro­nal­do de twee gro­te fa­vo­rie­ten om de on­der­schei­ding in hun zak te ste­ken. Re­al Ma­drid-trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne, die de prijs als spe­ler ook al een keer won, heeft na­tuur­lijk een uit­ge­spro­ken fa­vo­riet.

“Ik weet hoe het werkt, maar al­les wat ik van Ro­nal­do heb ge­zien zegt ge­noeg. Hij heeft de lat zo hoog ge­legd dat el­ke keer als hij een beet­je uit vorm is, ie­der­een denkt dat er een pro­bleem is”, ver­telt hij op een per­spraat­je in aan­loop naar de wed­strijd te­gen Ala­vés. “Wat hij heeft ge­daan in 2016, niet al­leen op in­di­vi­du­eel ni­veau, maar ook met het team, is ge­wel­dig. En hij weet dat hij al­les heeft te dan­ken aan zijn har­de werk en de men­sen om hem heen. Ik had het er laatst nog over, hij is dui­de­lijk de­ge­ne die de Bal­lon d’Or het meest ver­dient.”

Ro­nal­do scoor­de dit sei­zoen pas vier keer, maar zijn trai­ner denkt dat de Por­tu­gees snel weer op schot zal ra­ken: “Hij lijkt niet ner­veus, maar hij is mis­schien wel boos. Hij wil sco­ren, dat is nor­maal. Hij is uniek in al­les wat hij heeft la­ten zien en pres­teert nog steeds.”

(VZ)

Re­al Ma­drid-trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne (r) is van me­ning dat Cris­ti­a­no Ro­nal­do (l) de Bal­lon d’Or het meest ver­dient. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.