Voor­be­rei­din­gen be­gon­nen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sonam Kap­oor zegt dat het werk aan haar lang ver­wach­te film ein­de­lijk be­gon­nen is. “We had­den de rech­ten van twee jaar ge­le­den op mijn ver­jaar­dag ge­kocht. We pro­be­ren het nu te ma­ken. Het team werkt aan het sce­na­rio”, zei Sonam tij­dens een pa­nel­dis­cus­sie op de 18e edi­tie van het Jio MAMI film­fes­ti­val. Sonam zal naar ver­luidt een ani­ma­ti­eex­pert in de film spe­len. wordt ge­pro­du­ceerd door Rhea Kap­oor in sa­men­wer­king met Anil Kap­oor Films Com­pa­ny. De meent dat en­ke­le bij­zon­de­re boe­ken ver­filmd kun­nen wor­den. “My­tho­lo­gi­sche boe­ken zijn fan­tas­tisch, de­ze kun­nen voor­al ver­filmd wor­den. Als ac­teurs doen wij al het mo­ge­lij­ke voor el­ke film of el­ke rol. Oprecht­heid en eer­lijk­heid zijn ver­eist. Het maakt dan niet uit of de film een be­wer­king van een boek is of niet. Ver­ha­len en rol­len ver­an­de­ren, dus het is een uit­da­ging om te ac­te­ren”, voeg­de ze er­aan toe. Vol­gens de fas­hi­o­nis­ta grijpt de in­houd de aan­dacht van de men­sen. “De in­houd is de ‘ko­ning’ en te­gen­woor­dig is het moei­lijk om een goed on­der­werp te vin­den. Men­sen le­zen niet veel boe­ken, maar ze zijn een gro­te hulp voor film­ma­kers. De 31-ja­ri­ge ac­tri­ce zegt dat ze be­lang­stel­ling voor films kreeg door het le­zen van boe­ken. Haar eer­de­re film: Saawa­riya, was ge­ba­seerd op Fy­o­dor Dostoe­v­ski’s no­vel­le

Aisha was een aan­pas­sing van Ja­ne Aus­ten’s ro­man Em­ma en is ge­ba­seerd op de ge­lijk­na­mi­ge ro­man van Anu­ja Chauhan. Ge­zegd werd dat Sonam en de Pa­k­is­taan­se ac­teur Fa­wad Khan na hun laat­ste filmuit­je Khub­soor­at voor de­ze film zul­len her­e­ni­gen.

Batt­le for Bit­to­ra

Batt­le for Bit­to­ra

Whi­te Nights. Batt­le for Bit­to­ra

Neer­ja-ac­tri­ce

Batt­le for Bit­to­ra

(in­di­an­ex­press.com/fo­to: asi­an-voi­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.