Winst Shell toont her­stel

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Shell heeft zijn voor een­ma­li­ge pos­ten ge­cor­ri­geer­de winst af­ge­lo­pen kwar­taal licht zien stij­gen. Dat voor­spel­len ana­lis­ten in een voor­uit­blik op de cij­fers die het olie- en gas­con­cern voor­beurs pu­bli­ceert. De winst op ba­sis van ge­schat­te ac­tu­e­le voor­raad­kos­ten (ccs), ge­schoond voor een­ma­li­ge pos­ten, kwam vol­gens de ana­lis­ten uit op 1,81 mil­jard dol­lar. Een jaar eer­der kwam die maat­staf uit op 1,77 mil­jard dol­lar. Des­tijds be­te­ken­de dat een enor­me da­ling, van ruim 4 mil­jard dol­lar op jaar­ba­sis. Daar­naast druk­ten om­vang­rij­ke af­schrij­vin­gen Shell in het der­de kwar­taal van 2015 on­der de streep diep in de ro­de cij­fers. Het net­to­ver­lies (ccs) kwam uit op 6,1 mil­jard dol­lar.

In het twee­de kwar­taal van dit jaar zak­te de ge­cor­ri­geer­de ccs-winst van 3,8 mil­jard dol­lar naar iets meer dan 1 mil­jard dol­lar. Daar­bij steeg de pro­duc­tie met ruim een kwart, tot het equi­va­lent van iets meer dan 3,5 mil­joen va­ten olie per dag. Die toe­na­me was vol­le­dig toe te schrij­ven aan de over­na­me van het Brit­se BG. Shell gaf bij de half­jaar­cij­fers aan dat er goe­de voort­gang werd ge­boekt bij het ver­la­gen van de kos­ten, in het licht van de ver­slech­ter­de markt­om­stan­dig­he­den. Ook plan­nen om de schuld te ver­la­gen door be­zit­tin­gen te ver­ko­pen, la­gen vol­gens het be­drijf op sche­ma. De te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten ga­ven des­tijds geen aan­lei­ding om de in­ves­te­rin­gen ver­der te­rug te schroe­ven dan eer­der was ge­meld. (De Te­le­graaf.nl/fo­to: Alas­ka Royal Stock)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.