Elia werkt aan in­ter­na­ti­o­na­le con­nec­ties

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BELGIE - Elia heeft de in­ter­na­ti­o­na­le con­nec­ties af­ge­lo­pen kwar­taal ver­der uit­ge­breid. Dit bleek uit een gis­te­ren voor­beurs ge­pu­bli­ceer­de tus­sen­tijd­se ver­kla­ring, waar­bij fi­nan­ci­ë­le cij­fers mee wer­den ge­ge­ven. Elia en de Duit­se te­gen­han­ger Am­pri­on on­der­te­ken­den een con­tract voor een ALEGrO-ka­bel­ver­bin­ding, de eerste in­ter­con­nec­tie tus­sen Duits­land en Bel­gië waar­bij stroom kan wor­den uit­ge­wis­seld ten be­hoef­te van een half mil­joen ge­zin­nen. Nieu­we Duit­se re­gel­ge­ving heeft ook in­vloed op de Duit­se ac­ti­vi­tei­ten van Elia. De Duit­se toe­zicht­hou­der maak­te op 12 ok­to­ber het nieu­we ren­de­ments­per­cen­ta­ge op ei­gen ver­mo­gen be­kend dat van toe­pas­sing zal zijn van­af 2019. Er is een per­cen­ta­ge vast­ge­steld van 6,91 pro­cent voor in­ves­te­rin­gen ge­re­a­li­seerd na 2006 en één van 5,12 pro­cent voor in­ves­te­rin­gen ge­re­a­li­seerd voor 2006. Op 5 ok­to­ber werd de Bel­gi­sche in­tra­day­markt suc­ces­vol ge­kop­peld met de in­tra­day-mark­ten in Duits­land, Frank­rijk, Oos­ten­rijk, Ne­der­land en Zwit­ser­land. Het nieuw me­cha­nis­me zal de li­qui­di­teit op de in­tra­day-mark­ten nog doen toe­ne­men.

Elia ver­klaar­de ver­der dat het geen winst­prog­no­ses kan doen aan­ge­zien er veel za­ken nog niet ge­kend zijn, hier­bij ver­wij­zend naar de evo­lu­tie van de tien­jaars­ren­te, de be­taf­ac­tor van het aan­deel Elia en het in­fla­tie­cij­fer. De on­der­ne­ming is des­al­niet­te­min po­si­tief ge­stemd. “Wij heb­ben ech­ter het vol­le ver­trou­wen dat de Eli­a­groep ook in het laat­ste kwar­taal van dit jaar ster­ke ope­ra­ti­o­ne­le re­sul­ta­ten zal boe­ken. In Duits­land zal in 2016 het re­sul­taat wat on­der druk staan door een piek in de cy­clus van on­der­houds­ac­ti­vi­tei­ten als ge­volg van de be­lang­rij­ke in­ves­te­rin­gen die daar de laat­ste ja­ren wer­den uit­ge­voerd”, klonk het.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.