Groei­stra­te­gie In­ter­vest wordt uit­ge­werkt

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BELGIE - In­ter­vest Of­fi­ces & Wa­re­hou­ses is be­zig aan de uit­wer­king van de stra­te­gie voor een ste­vi­ge groei in de ko­men­de drie jaar, ge­stoeld op een her­o­ri­ën­te­ring in de kan­to­ren­por­te­feuil­le en een ver­de­re uit­brei­ding in het lo­gis­tiek vast­goed. Dit stel­de het be­drijf gis­te­ren in een tus­sen­tijd­se ver­kla­ring over het der­de kwar­taal.

Op het ein­de van het der­de kwar­taal be­stond In­ter­vest voor 51 pro­cent uit lo­gis­tiek vast­goed en 49 pro­cent uit kan­to­ren. Over de eerste ne­gen maan­den van het jaar steeg de be­zet­tings­graad met 1 pro­cent tot 91 pro­cent. Een der­de van de jaar­lijk­se net­to­huur­in­kom­sten van het lo­gis­tie­ke seg­ment zijn ver­lengd, uit­ge­breid of ver­nieuwd in de eerste ne­gen maan­den van 2016. De in­trin­sie­ke waar­de van het be­drijf is ‘qua­si sta­biel’ ge­ble­ven, meld­de In­ter­vest. Het on­der­lig­gend ope­ra­ti­o­neel uit­keer­baar re­sul­taat steeg van 1,28 eu­ro per aan­deel naar 1,30 eu­ro voor de eerste ne­gen maan­den van 2016. Daar­bij werd geen re­ke­ning ge­hou­den met een een­ma­li­ge in­komst van 2015. In­ter­vest ver­wacht een ope­ra­ti­o­neel uit­keer­baar re­sul­taat voor 2016 tus­sen de 1,70 en 1,75 eu­ro per aan­deel met een mi­ni­mum­di­vi­dend van 1,40 eu­ro, het­geen een di­vi­dend­uit­ke­rings­per­cen­ta­ge zou be­te­ke­nen van 80 tot 82 pro­cent. De schuld­graad be­droeg op het ein­de van sep­tem­ber 46,5 pro­cent. Het aan­deel van In­ter­vest sloot don­der­dag 1,0 pro­cent la­ger op 24,16 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.