Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Frank­rijk ru­zi­ën

Times of Suriname - - ENGELS -

De hui­di­ge Ca­lais-cri­sis on­der­streept dat bei­de lan­den er na bij­na twee de­cen­nia pap­pen en nat­hou­den niet in zijn ge­slaagd af­doen­de op­los­sin­gen te vin­den voor het vluch­te­lin­gen­pro­bleem in de Fran­se ha­ven­stad. Ze vra­gen hulp van an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den en de Eu­ro­pe­se Unie. In­mid­dels heb­ben de Brit­ten wel be­slo­ten de bij­dra­ge aan een fonds voor de pro­ble­ma­tiek te ver­ho­gen met 20 mil­joen eu­ro. Dat geld komt bo­ven­op de 60 mil­joen eu­ro die de Brit­ten al bij­dra­gen aan de be­vei­li­ging van de Ka­naal­tun­nel en de bouw van op­vang­cen­tra. On­danks de uit­tre­ding van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de Eu­ro­pe­se Unie hou­den bei­de lan­den vast aan de af­spra­ken.

Een Fran­se recht­bank zet­te eind fe­bru­a­ri van dit jaar het licht op groen voor de ge­deel­te­lij­ke ont­rui­ming van de ne­der­zet­tin­gen die in­mid­dels aan de rand van Ca­lais wa­ren ont­staan. Een gro­te po­li­tie­macht trok naar het kamp en ten­ten wer­den af­ge­bro­ken. Ze­ker ne­gen­hon­derd mi­gran­ten wer­den op­ge­van­gen in een in­ge­richt con­tai­ner­kamp in de buurt. Een aan­tal maan­den na de ont­rui­ming nam het aan­tal mi­gran­ten in en rond Ca­lais op­nieuw toe. In au­gus­tus van dit jaar ver­ble­ven vol­gens de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten 6.900 men­sen in het kamp. Vol­gens hulp­or­ga­ni­sa­ties zijn dat er zelfs 9.000. Frank­rijk heeft op­nieuw la­ten we­ten het kamp te ‘ont­man­te­len’, on­der meer na luid pro­test van lo­ka­le on­der­ne­mers. Groot-Brit­tan­nië en Frank­rijk zijn in­mid­dels over­een­ge­ko­men een muur te bou­wen langs de toe­gangs­weg tot de Ka­naal­tun­nel, om zo te ver­hin­de­ren dat mi­gran­ten in vracht­wa­gens klim­men die door de tun­nel rij­den.

Op de eerste dag van de ont­rui­ming wor­den zo’n drie­dui­zend vluch­te­lin­gen in bus­sen over­ge­bracht naar een nieu­we op­vanglo­ca­tie.

Chauf­feurs krij­gen naar ei­gen zeg­gen da­ge­lijks te ma­ken met be­drei­gin­gen van mi­gran­ten, die met de vracht­wa­gens pro­be­ren de over­steek van Frank­rijk naar En­ge­land te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.